City wide payer event Amsterdam, May 28

Intro

We are going through a special time. Over the course of several weeks, life has changed dramatically around the world and we must fight for health and make great sacrifices that magnify vulnerabilities and wreak havoc on the economy. This shakes us as humanity on its foundations and requires reflection and rearrangement of priorities.

The crisis also has a major effect on the church – body of Christ in our city. It is not possible to come together in a church building the way we were used to for centuries, as do many other activities and ministries cannot operate in the usual way.

Prayer as a priority

One of the elements that may come out stronger than ever is prayer. Crisis teaches us to pray more, for our own concerns, fears, and vulnerabilities, but also for society, the cry comes from our hearts: Lord HELP, have mercy, deliver us …

In addition to the impulse of prayer for ourselves in crises, there is the realization that we as children of God fulfill a priestly role for the world, which is clearly a Biblical mission and which makes a difference in the city/environment in which we live.

1 Tim 2: 1-2 (NIV) First of all, I ask that all people be prayed for, that supplications, intercessions and thanksgiving be said for them. Pray for all kings and authorities, so that we can live quietly and undisturbed, in all piety and dignity.

2 Chronicles 7:14 (NIV) “and then when my people, the people that belong to me, bow their heads, prayerfully seek my presence and return from their wanderings, then I will hear it from heaven, forgive its sins and land healed. “

Unity as a priority

The side effect of a crisis like this makes it clear to us that we need each other. Walls that separate people, churches, organizations, descent, etc. are lost. We need each other.
What will be the effect of this crisis brings us together as a Church in Amsterdam in all our diversity for the good of the city and the honor of our God?

That is why we invite you, your church/congregation with all your members to participate in a city-wide virtual prayer moment on May 28, 2020 at 19:30 – 20:30.

What does it mean?

The proposal is to have a virtual time of prayer in which representatives of the full breadth of the churches/congregations in Amsterdam who have a short contribution in the form of a prayer for an aspect that is relevant to this time. These representatives are visible on the screen so that all members of the churches/congregations can log in and watch, listen, and pray can feel representate – without this being visible or audible online themselves.

We do this by organizing a ZOOM Webinar with possible lifestreaming via Facebook, where anyone who wants to can log in / watch and listen. Because representatives of all currents from the Church and networks participate, anyone who listens can find one or more individuals they know and identify with. At the same time, the entire Church is introduced to the diversity and breadth of the entire church in Amsterdam. We stand shoulder to shoulder together because of our faith in Christ and because of His mercy for the city.

Perhaps this is the most tangible expression of the entire Church in the entire city

What does the program look like?

We will make a roadmap with an introduction, a series of themes/prayer topics, and a conclusion that can be further elaborated together with representatives of churches. Each part is assigned to a representative of participating in church movements/networks.

We will also make a guideline for the participating representatives that guarantees both individuality and care for the other as much as possible. We need carefulness in our expression because it is a widely viewed expression intended as a blessing and encouragement to all.

This is ours together!

This initiative was born in a meeting of the ACCL, but it is in the hands of us together – Church in Amsterdam-. Our challenge to each other: do you participate? Everyone is needed.

THE WHOLE CHURCH PRAYS FOR THE WHOLE CITY…

This is the request …

We want to ask from all denominations, churches and Christian networks in Amsterdam

 • Register your church/municipality/network to participate – by email (info@accl.amsterdam), WhatsApp (0622197113) or via the website
 • Indicate who you prefer to represent as a representative of your movement as a representative in this prayer meeting (maybe yourself or someone else)
 • Pass the invitation (we will send a flyer (paper and electronic)
 • Zoom/lifestreaming suggestions and support also welcome translators in Spanish and English
 • Pass on possible prayer points.

REGISTRATION FORM:

 

Stadsbreed gebedsmoment Amsterdam 28 Mei 2020

Intro              

We gaan door een bijzondere tijd. In de loop van enkele weken is het leven wereldwijd drastisch veranderd en moeten we vechten voor gezondheid, en grote offers brengen die kwetsbaarheden uitvergroot en grote economische schade brengt. Dit schudt ons als mensheid op onze fundamenten en vraagt voor bezinning en herschikking van prioriteiten.

Ook op de kerk – lichaam van Christus in onze stad – heeft de crisis een groot effect. Samenkomen in een kerkgebouw zoals we dat eeuwen gewend waren, is niet mogelijk evenals vele andere activiteiten en bedieningen.

Gebed als prioriteit

Eén van de elementen die misschien sterker dan ooit naar voren komt is gebed. Crisis leert ons meer bidden, voor onze eigen zorgen, angsten en kwetsbaarheden, maar ook voor de samenleving, uit ons hart komt de roep: Heer HELP, ontferm U, verlos ons…

Naast de impuls van gebed in crises is er het besef dat wij als kinderen van God een priester rol voor de wereld vervullen, die duidelijk een Bijbelse opdracht is en die het verschil maakt in de stad / omgeving waarin we leven.

1 Tim 2:1-2 (NBV) Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid.

2 Kronieken 7:14 (NBV) “en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.”

Eenheid als prioriteit

Een crisis als deze heeft als neveneffect dat het ons duidelijk maakt dat we elkaar nodig hebben. Muren die scheiding maken vervallen tussen mensen, kerken, organisaties, afkomst etc. We hebben elkaar nodig.
Wat zal het effect zijn als deze crisis ons als Kerk in Amsterdam in al onze diversiteit samenbrengt ten behoeve van het welzijn van de stad en de eer van onze God? 

Daarom nodigen wij u, uw kerk /gemeente met al uw leden uit om mee te doen met een stadsbreed virtueel gebedsmoment op 28 mei 2020 om 19:30 – 20:30 uur

Wat houdt het in?

Het voorstel is om een virtuele tijd van gebed te houden waarbij vertegenwoordigers van de volle breedte van de kerken / gemeenten in Amsterdam een korte bijdrage hebben in de vorm van een gebed voor een aspect dat relevant is voor deze tijd. Deze vertegenwoordigers zijn opdat moment zichtbaar in beeld, terwijl alle leden van de kerken / gemeenten kunnen inloggen en meekijken, luisteren en bidden – zonder dat dit zichtbaar of hoorbaar is online.

We doen dit door het organiseren een ZOOM Webinar met eventuele life streaming via facebook, waar iedereen die dat wil op kan inloggen / meekijken en luisteren. Omdat er vertegenwoordigers van alle stromingen uit de kerk en netwerken meedoen, kan iedereen die mee luistert een of meerdere personen vinden die zij kennen en waar zij zich mee kunnen identificeren. Tegelijkertijd maakt de hele Kerk kennis met de verscheidenheid en de breedte van de hele kerk in Amsterdam. We staan samen schouder aan schouder vanwege ons geloof in Christus en vanwege Zijn barmhartigheid voor de stad.

Misschien is dit wel de meest concrete expressie van de hele Kerk in de hele stad

Hoe ziet het programma eruit?

We zullen een draaiboek maken met een introductie, een serie thema’s / gebedsonderwerpen en een afsluiting die samen met vertegenwoordigers van kerken verder ingevuld kan worden. Ieder onderdeel wordt toegewezen aan een vertegenwoordiger van deelnemende kerkelijk stromingen / netwerken.

Ook zullen we een richtlijn maken voor de deelnemende vertegenwoordigers die zowel de eigenheid als zorgvuldigheid voor de ander zoveel mogelijk waarborgt. We hebben zorgvuldigheid in onze uitdrukking nodig omdat het een breed bekeken expressie is die bedoeld is als zegen en bemoediging voor iedereen.

Dit is van ons samen!

Dit initiatief is geboren in een bijeenkomst van de ACCL, maar het is in de handen van ons samen – Kerk in Amsterdam-. Onze uitdaging aan elkaar: doe je mee? Iedereen is nodig.

DE HELE KERK BIDT VOOR DE HELE STAD…

Dit is de oproep…

Vanuit alle denominaties, kerken en christelijke netwerken in Amsterdam willen we vragen om

 • Uw kerk /gemeente / netwerk aan te melden om mee te doen – door email (info@accl.amsterdam) , WhatsApp (0622197113) of via de website
 • Geef aan wie u als vertegenwoordiger van uw stroming het liefst ziet als vertegenwoordiger in deze gebedsmeeting (mag uzelf zijn of een ander)
 • Geef de oproep door (we sturen een flyer (papier en elektronisch)
 • Suggesties – en ondersteuning op gebied van Zoom / life-streaming welkom ook vertalers in Spaans en Engels
 • Geef mogelijke gebedspunten door.

OPGAVE FORMULIER:

Lifework Leadership training program in Amsterdam

Equipping professionals and entrepreneurs for influence in the city / society

To make the blessing of God’s Kingdom tangible and available in the nooks and crannies of society, it is vital that leaders of influence are equipped and encouraged to play an important role in this.

That is why ACCL offers from September 2020 a unique training for entrepreneurs and professionals, aimed at integrating calling, faith, and work. It is intended for entrepreneurs and business professionals who desire to use their gifts, talents, and influence to the glory of God and to be used for the impact of the Kingdom of God in society/city. This program facilitates a 9-month process of development in understanding the personal purpose/calling and mission and how to translate it into all aspects of life, including work/business and in the vision for their city.

Lifework Leadership was developed in the US and has long proven itself as a life-changing training for leaders in society. The City Changers movement has rolled out the program internationally and is working with Urban Life and ACCL to offer this now in Amsterdam.

During the training, leadership principles and inspiration are taken from the life of Jesus and that of the apostle Paul. Case studies are also discussed and speakers from the Netherlands and abroad share their own lives and experience.

One of the most powerful parts of this training is meeting with a cohort of like-minded Christian social leaders and entrepreneurs along with a number of church leaders, interacting and sharing. This creates lasting friendships and builds a tight network of leaders of influence and vision for the city.

For more information see the Lifework leadership Amsterdam website

Or write an email to p.brinksma@gmail.com

Lifework Leadership trainings programma in Amsterdam

Toerusten van professionals en ondernemers voor invloed in van stad / maatschappij

Om de zegen van Gods Koninkrijk tastbaar en beschikbaar te maken in de haarvaten van de maatschappij is het van groot belang dat leiders van invloed toegerust en bemoedigd te worden om hier een belangrijke rol in te vervullen.

Daarom biedt ACCL vanaf september 2020 een unieke training aan voor ondernemers en professionals, gericht op het integreren van roeping, geloof en werk. Het is bedoeld voor ondernemers en zakelijke professionals die er naar verlangen om hun gaven, talenten en hun invloed in te zetten tot eer van God en om gebruikt te worden t.b.v. de uitwerking van het Koninkrijk van God in de maatschappij / stad. Dit programma faciliteert een 9 maanden durend proces van ontwikkeling in het verstaan van de persoonlijke roeping en missie en hoe dit te vertalen in alle aspecten van het leven, inclusief werk / onderneming.

Lifework Leadership is ontwikkeld in de US en heeft zich al jaren lang bewezen als levensveranderende training voor leiders in de maatschappij.  De City Changers beweging heeft het programma internationaal uitgerold en werkt met Urban Life en ACCL samen om dit in Amsterdam aan te bieden.

Tijdens de training worden leiderschapsprincipes en inspiratie gehaald uit het leven van Jezus en uit dat van de apostel Paulus. Ook worden case studies besproken en delen sprekers uit Nederland en daarbuiten uit hun eigen leven en ervaring.

Een van de meest krachtige onderdelen van deze training is het optrekken met een cohort van gelijkgestemde christelijke maatschappelijke leiders en ondernemers samen met een aantal kerkleiders, met elkaar optrekken en delen. Hierdoor ontstaan duurzame vriendschappen een hecht netwerk van leiders van invloed en visie voor de stad wordt gebouwd.

Voor meer informatie zie de Lifework leadership Amsterdam website

Of schrijf een email aan p.brinksma@gmail.com

 

ACCL gebedssamenkomsten in 2020

ACCL gebedssamenkomsten 2020

ACCL-leiders hebben dit jaar een aantal bijeenkomsten gepland om in eenparigheid te bidden voor de stad in 2020. Bedoed voor kerkleden en kerleiders van gemeenten in Amsterdam. Deze gebedsavonden zijn zeer emoedigend en een  concrete uiting van samenwerking in de stad!

 • 27 juni, 19:00 VEG Diemen, Schoolstraat 8-10, Diemen
 • 9 october, 19:00 Maranatha ministries, Cabotstraat 33, Amsterdam

Kom en neem mensen uit je kerk / netwerk mee!

Mocht het op deze data nog niet mogelijk zijn door Corona maatregelen om deze bijeenkomsten te organiseren, zullen we alternatieven bekend maken.

ACCL prayer gatherings 2020

ACCL leaders have planned a number of meetings this year to pray in one accord for the city in 2020. These events are intended for church members and church leaders from churches in Amsterdam. Welcome to this encouraging and tangible expression of cooperation in the city!

 • June 27, 19:00 VEG Diemen, Schoolstraat 8-10, Diemen
 • October 9, 19:00 Maranatha ministries, Cabotstraat 33, Amsterdam
  Please join and bring people from your church / network

In case organizing these meetings is not possible due to Corona measures, we will publish alternatives.

ACCL Amsterdam Ontmoetingsdiner voor leiders 2019

De ACCL verwelkomt voorgangers en leiders van christelijke bedieningen en organisaties in de stad voor een “fellowship-diner” op 25 oktober 2019. Het doel van dit diner is, naast genieten van het eten en van de ontmoeting, om de band van eenheid te versterken, verbondenheid en uitwisseling te vergemakkelijken van nieuws en plannen die relevant zijn voor de bediening in en voor de stad.

In 2018 zijn we begonnen met het eerste ACCL Fellowship Diner en dit werd erg gewaardeerd door de deelnemende leiders. We zijn van plan om van dit diner een jaarlijks evenement te maken, waar leiders van kerken en christelijke organisaties uit alle achtergronden, netwerken en culturen elkaar kunnen ontmoeten. Dit jaar organiseren we ook de ACCL Amsterdam Summit 2019 gedurende de dag van 25 oktober. Je bent uitgenodigd om deel te nemen aan dit evenement (klik hier voor info en registratie), maar als je ervoor kiest om de Summit niet bij te wonen, ben je van natuurlijk wel harte welkom om deel te nemen aan het ACCL fellowship diner. Dit jaar is het programma als volgt:

Programma

17:00 -17:30 inloop / registratie
17:50  welkom en introductie van het programma
18:00 – 19:30 diner / persoonlijke interactie aan de tafels
19:30 -20:45

 • een korte samenvatting van de ACCL Amsterdam city Summit, acties en toekomstige stappen
 • diverse rapporten over activiteiten van kereken bewegingen en bedieningen in Amsterdam
 • uitwisseling van informatie en gebed

20:45 -21:30 tijd voor netwerken en ontmoeting
21:30 einde van het event

Locatie

Het diner wordt georganiseerd in de Dominion Center Ellermanstraat 30 Amsterdam, 1114 AK (goede verbindingen met het openbaar vervoer).

Wie is uitgenodigd

Het diner is voor predikanten/voorgangers van kerken in Amsterdam en voor leiders die een christelijke organisatie of bediening leiden, met een visie om Amsterdam te bereiken en te dienen, geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus. Wij verwelkomen max. 2 voorgangers / leiders per organisatie en hun echtgenoten

Kosten

Het diner wordt u gratis aangeboden als u zich vóór 20 oktober 2019 registreert – u kunt het onderstaande formulier gebruiken. We zullen tijdens het evenement de mogelijkheid bieden om een vrijwillige financiële bijdrage aan het evenement te leveren. Als uw kerk of organisatie bereid is het evenement te sponsoren, neem dan contact met ons op voor informatie. We zien ernaar uit u te ontmoeten op 25 oktober.

Het ACCL team


REGISTRATION

 

 

 

ACCL Amsterdam City Fellowship Dinner 2019

The ACCL welcomes pastors and leaders of Christian ministries and organizations in the city for a fellowship dinner on October 25, 2019. The purpose of this dinner is, besides enjoy the food and the company, to strengthen the bond of unity, facilitate fellowship and exchange of news and plans that are relevant for the ministry in and for the city.

In 2018 we started with the first ACCL Fellowship Dinner and this was deeply appreciated by the participating leaders. We intend to make this dinner an annual event, where leaders from churches and Christian organizations from all backgrounds, networks, and cultures can meet each other and fellowship. This year we also host the ACCL Amsterdam Summit 2019 during the day of the 25th of October. You are invited to join this event (click here for info and registration), but if you chose not to attend the summit you are most welcome to join the ACCL fellowship dinner. This year the program is as follows:

Program

17:00 -17:30 walk-in / registration
17:30  welcome and introduction of the  program
18:00 – 19:30 diner / personal interaction around the tables
19:30 -20:45

 • a brief summary of the  ACCL Amsterdam city Summit, actions, and future steps
 • various reports on movements and ministries in Amsterdam
 • exchange of information and prayer

20:45 -21:30 time to network and fellowship
21:30 closure of the event

Location

The dinner will be hosted in the Dominion Center Ellermanstraat 30
Amsterdam, 1114AK Nederland. (good connections with public transport)

Who is invited?

The dinner is for pastors of churches in Amsterdam and for leaders who direct / lead a Christian organization or ministry with a vision to reach and serve Amsterdam inspired by the gospel of Jesus Christ. We welcome max. 2 pastors/leaders per organization and their spouses

Costs

The dinner is offered to you for free when you register before October 20, 2019 -you can use the form below. We will give the opportunity during the event to give a voluntary financial contribution to the event. In case your church or organization is willing to sponsor the event, please connect to us for information. We look forward to meeting you on October 25.

the ACCL team


REGISTRATION

 

 

 

ACCL gebedsbijeenkomsten in 2019

ACCL gebedssamenkomsten 2019

ACCL-leiders hebben dit jaar nog 2 bijeenkomsten gepland om in eenparigheid te bidden voor de stad in 2019. Bedoed voor kerkleden en kerleiders van gemeenten in Amsterdam. Bemoedigend en een  concrete uiting van samenwerking in de stad!

 • 21 juni 19:30 God’s Embassy, Ellermanstraat 30, Duivendrecht 19:30 uur
 • 4 oktober 19:30 Victory Outreach Amsterdam, H.J.E. Wenckebachweg 117. 19:30 uur
  Kom en neem mensen uit je kerk / netwerk mee

!

ACCL prayer gatherings 2019

ACCL leaders have planned two more meetings this year to pray in one accord for the city in 2019. This event is intended for church members and church leaders from churches in Amsterdam. Welcome to this encouraging and a tangible expression of cooperation in the city!

 • June 21, 19:30 God’s Embassy, Ellermanstraat 30, Duivendrecht
 • October 4, 19:30 Victory Outreach Amsterdam, H.J.E. Wenckebachweg 117.
  Please join and bring people from your church / network

ACCL Amsterdam Pastors and Leaders Dinner 2018

The ACCL welcomes pastors and leaders of christan ministries and organisations in the city for a fellowship dinner. The purpose of this dinner is, besides enjoy the food and the company,  to strengthen the bond of unity, facilitate meeting and exchange of news and plans that are relevant for the ministry in and for the city.

We hope to shape this into a anual event where leaders from churches and christian organisations from all backgrounds, networks and cultures can meet eachother and fellowship. This year the program is as follows:

Program

17:00 -17:30 walk in / registration

17:30  welcome and introduction of the  program

18:00 – 19:30 diner / personal interaction arround the tables

19:30 -20:45

 • various reports on movements an ministries in Amsterdam
 • follow up of the  ACCL Amsterdam city consultation en future vision and plans
 • exchange of information and prayer

20:45 -21:30 time to network and fellowship

21:30 uur closure of the event

Location

The dinner will be hosted in the Dominian Center Ellermanstraat 30
Amsterdam, 1114AK Nederland. (good connections with public transport)

Who is invited?

The dinner is for pastors of churches in Amsterdam and for leaders who direct / lead a christian organisation or ministry with a vision to reach and serve Amsterdam inspired by the gospel of Jesus Christ. We welcome max. 2 pastors / leaders per organisation and their spouses

Costs

The dinner  is offered to you for free when you register before October 10, 2018 -you can use the form below. We will give the opportunity during the event to give a vollentary financial contribution for the event. In case your church or organisation is willing to sponsor the event, please connect to us for information. We look forward to meet you on October 19.

the ACCL team


REGISTRATION

 

ACCL Amsterdam voorgangers- & leidersdiner

De ACCL heet voorgangers en leiders van christelijke bedieningen en organisaties in de stad van harte welkom voor een fellowship diner. Het diner is bedoeld om de band van eenheid te versterken, ontmoeting en kennismaking te bevorderen, nieuws en plannen te delen en natuurlijk om gezellig en lekker te eten.

We hopen van dit event een jaarlijkse traditie te maken waarin christelijke leider van alle achtergronden, culturen en netwerken elkaar kunnen onmoeten. Het programma ziet er globaal als volgt uit

Programma

17:00 -17:30 uur inloop

17:30 uur  welkom en introductie programma

18:00 – 19:30 uur diner / persoonlijke ontmoeting rond de tafels

19:30 -20:45

 • diverse verslagen over beweging en bedieing in  Amsterdam
 • uitwerking ACCL Amsterdam city consultation en visie voor de toekomst
 • uitwisseling en gebed

20:45 -21:30 netwerk / ontmoeting

21:30 uur afsluiting

Locatie

Het diner wordt gehouden in het Dominian Center Ellermanstraat 30
Amsterdam, 1114AK Nederland. (heel goed bereikbaar met openbaar vervoer)

Voor wie

Het diner is bedoeld voor voorgangers van kerken in Amsterdam en voor eindverantwoordelijke lieders van christelijke bedieningen of organisaties met een visie voor, en dienstbaarheid aan de stad vanuit de inspiratie van het evangelie. Per kerk of organisatie max 2 leiders eventueel met hun partners.

Kosten

Het diner wordt u gratis aangeboden door het ACCL, mits u zich voor 10 oktober registreerd. Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier (KLIK HIER). U wordt in de gelegenheid gesteld tijdens de avond om een vrijwillige bijdrage te geven. Indien uw kerk of organisatie ACCL wil sponsoren neem dan contact met ons op, voor bank informatie.
We zien er naar uit u te ontmoeten op 19 oktober

ACCL team


Registratie