City wide payer event Amsterdam, May 28

Intro

We are going through a special time. Over the course of several weeks, life has changed dramatically around the world and we must fight for health and make great sacrifices that magnify vulnerabilities and wreak havoc on the economy. This shakes us as humanity on its foundations and requires reflection and rearrangement of priorities.

The crisis also has a major effect on the church – body of Christ in our city. It is not possible to come together in a church building the way we were used to for centuries, as do many other activities and ministries cannot operate in the usual way.

Prayer as a priority

One of the elements that may come out stronger than ever is prayer. Crisis teaches us to pray more, for our own concerns, fears, and vulnerabilities, but also for society, the cry comes from our hearts: Lord HELP, have mercy, deliver us …

In addition to the impulse of prayer for ourselves in crises, there is the realization that we as children of God fulfill a priestly role for the world, which is clearly a Biblical mission and which makes a difference in the city/environment in which we live.

1 Tim 2: 1-2 (NIV) First of all, I ask that all people be prayed for, that supplications, intercessions and thanksgiving be said for them. Pray for all kings and authorities, so that we can live quietly and undisturbed, in all piety and dignity.

2 Chronicles 7:14 (NIV) “and then when my people, the people that belong to me, bow their heads, prayerfully seek my presence and return from their wanderings, then I will hear it from heaven, forgive its sins and land healed. “

Unity as a priority

The side effect of a crisis like this makes it clear to us that we need each other. Walls that separate people, churches, organizations, descent, etc. are lost. We need each other.
What will be the effect of this crisis brings us together as a Church in Amsterdam in all our diversity for the good of the city and the honor of our God?

That is why we invite you, your church/congregation with all your members to participate in a city-wide virtual prayer moment on May 28, 2020 at 19:30 – 20:30.

What does it mean?

The proposal is to have a virtual time of prayer in which representatives of the full breadth of the churches/congregations in Amsterdam who have a short contribution in the form of a prayer for an aspect that is relevant to this time. These representatives are visible on the screen so that all members of the churches/congregations can log in and watch, listen, and pray can feel representate – without this being visible or audible online themselves.

We do this by organizing a ZOOM Webinar with possible lifestreaming via Facebook, where anyone who wants to can log in / watch and listen. Because representatives of all currents from the Church and networks participate, anyone who listens can find one or more individuals they know and identify with. At the same time, the entire Church is introduced to the diversity and breadth of the entire church in Amsterdam. We stand shoulder to shoulder together because of our faith in Christ and because of His mercy for the city.

Perhaps this is the most tangible expression of the entire Church in the entire city

What does the program look like?

We will make a roadmap with an introduction, a series of themes/prayer topics, and a conclusion that can be further elaborated together with representatives of churches. Each part is assigned to a representative of participating in church movements/networks.

We will also make a guideline for the participating representatives that guarantees both individuality and care for the other as much as possible. We need carefulness in our expression because it is a widely viewed expression intended as a blessing and encouragement to all.

This is ours together!

This initiative was born in a meeting of the ACCL, but it is in the hands of us together – Church in Amsterdam-. Our challenge to each other: do you participate? Everyone is needed.

THE WHOLE CHURCH PRAYS FOR THE WHOLE CITY…

This is the request …

We want to ask from all denominations, churches and Christian networks in Amsterdam

 • Register your church/municipality/network to participate – by email (info@accl.amsterdam), WhatsApp (0622197113) or via the website
 • Indicate who you prefer to represent as a representative of your movement as a representative in this prayer meeting (maybe yourself or someone else)
 • Pass the invitation (we will send a flyer (paper and electronic)
 • Zoom/lifestreaming suggestions and support also welcome translators in Spanish and English
 • Pass on possible prayer points.

REGISTRATION FORM:

 

Stadsbreed gebedsmoment Amsterdam 28 Mei 2020

Intro              

We gaan door een bijzondere tijd. In de loop van enkele weken is het leven wereldwijd drastisch veranderd en moeten we vechten voor gezondheid, en grote offers brengen die kwetsbaarheden uitvergroot en grote economische schade brengt. Dit schudt ons als mensheid op onze fundamenten en vraagt voor bezinning en herschikking van prioriteiten.

Ook op de kerk – lichaam van Christus in onze stad – heeft de crisis een groot effect. Samenkomen in een kerkgebouw zoals we dat eeuwen gewend waren, is niet mogelijk evenals vele andere activiteiten en bedieningen.

Gebed als prioriteit

Eén van de elementen die misschien sterker dan ooit naar voren komt is gebed. Crisis leert ons meer bidden, voor onze eigen zorgen, angsten en kwetsbaarheden, maar ook voor de samenleving, uit ons hart komt de roep: Heer HELP, ontferm U, verlos ons…

Naast de impuls van gebed in crises is er het besef dat wij als kinderen van God een priester rol voor de wereld vervullen, die duidelijk een Bijbelse opdracht is en die het verschil maakt in de stad / omgeving waarin we leven.

1 Tim 2:1-2 (NBV) Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid.

2 Kronieken 7:14 (NBV) “en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.”

Eenheid als prioriteit

Een crisis als deze heeft als neveneffect dat het ons duidelijk maakt dat we elkaar nodig hebben. Muren die scheiding maken vervallen tussen mensen, kerken, organisaties, afkomst etc. We hebben elkaar nodig.
Wat zal het effect zijn als deze crisis ons als Kerk in Amsterdam in al onze diversiteit samenbrengt ten behoeve van het welzijn van de stad en de eer van onze God? 

Daarom nodigen wij u, uw kerk /gemeente met al uw leden uit om mee te doen met een stadsbreed virtueel gebedsmoment op 28 mei 2020 om 19:30 – 20:30 uur

Wat houdt het in?

Het voorstel is om een virtuele tijd van gebed te houden waarbij vertegenwoordigers van de volle breedte van de kerken / gemeenten in Amsterdam een korte bijdrage hebben in de vorm van een gebed voor een aspect dat relevant is voor deze tijd. Deze vertegenwoordigers zijn opdat moment zichtbaar in beeld, terwijl alle leden van de kerken / gemeenten kunnen inloggen en meekijken, luisteren en bidden – zonder dat dit zichtbaar of hoorbaar is online.

We doen dit door het organiseren een ZOOM Webinar met eventuele life streaming via facebook, waar iedereen die dat wil op kan inloggen / meekijken en luisteren. Omdat er vertegenwoordigers van alle stromingen uit de kerk en netwerken meedoen, kan iedereen die mee luistert een of meerdere personen vinden die zij kennen en waar zij zich mee kunnen identificeren. Tegelijkertijd maakt de hele Kerk kennis met de verscheidenheid en de breedte van de hele kerk in Amsterdam. We staan samen schouder aan schouder vanwege ons geloof in Christus en vanwege Zijn barmhartigheid voor de stad.

Misschien is dit wel de meest concrete expressie van de hele Kerk in de hele stad

Hoe ziet het programma eruit?

We zullen een draaiboek maken met een introductie, een serie thema’s / gebedsonderwerpen en een afsluiting die samen met vertegenwoordigers van kerken verder ingevuld kan worden. Ieder onderdeel wordt toegewezen aan een vertegenwoordiger van deelnemende kerkelijk stromingen / netwerken.

Ook zullen we een richtlijn maken voor de deelnemende vertegenwoordigers die zowel de eigenheid als zorgvuldigheid voor de ander zoveel mogelijk waarborgt. We hebben zorgvuldigheid in onze uitdrukking nodig omdat het een breed bekeken expressie is die bedoeld is als zegen en bemoediging voor iedereen.

Dit is van ons samen!

Dit initiatief is geboren in een bijeenkomst van de ACCL, maar het is in de handen van ons samen – Kerk in Amsterdam-. Onze uitdaging aan elkaar: doe je mee? Iedereen is nodig.

DE HELE KERK BIDT VOOR DE HELE STAD…

Dit is de oproep…

Vanuit alle denominaties, kerken en christelijke netwerken in Amsterdam willen we vragen om

 • Uw kerk /gemeente / netwerk aan te melden om mee te doen – door email (info@accl.amsterdam) , WhatsApp (0622197113) of via de website
 • Geef aan wie u als vertegenwoordiger van uw stroming het liefst ziet als vertegenwoordiger in deze gebedsmeeting (mag uzelf zijn of een ander)
 • Geef de oproep door (we sturen een flyer (papier en elektronisch)
 • Suggesties – en ondersteuning op gebied van Zoom / life-streaming welkom ook vertalers in Spaans en Engels
 • Geef mogelijke gebedspunten door.

OPGAVE FORMULIER:

ACCL gebedssamenkomsten in 2020

ACCL gebedssamenkomsten 2020

ACCL-leiders hebben dit jaar een aantal bijeenkomsten gepland om in eenparigheid te bidden voor de stad in 2020. Bedoed voor kerkleden en kerleiders van gemeenten in Amsterdam. Deze gebedsavonden zijn zeer emoedigend en een  concrete uiting van samenwerking in de stad!

 • 27 juni, 19:00 VEG Diemen, Schoolstraat 8-10, Diemen
 • 9 october, 19:00 Maranatha ministries, Cabotstraat 33, Amsterdam

Kom en neem mensen uit je kerk / netwerk mee!

Mocht het op deze data nog niet mogelijk zijn door Corona maatregelen om deze bijeenkomsten te organiseren, zullen we alternatieven bekend maken.

ACCL prayer gatherings 2020

ACCL leaders have planned a number of meetings this year to pray in one accord for the city in 2020. These events are intended for church members and church leaders from churches in Amsterdam. Welcome to this encouraging and tangible expression of cooperation in the city!

 • June 27, 19:00 VEG Diemen, Schoolstraat 8-10, Diemen
 • October 9, 19:00 Maranatha ministries, Cabotstraat 33, Amsterdam
  Please join and bring people from your church / network

In case organizing these meetings is not possible due to Corona measures, we will publish alternatives.

ACCL gebedsbijeenkomsten in 2019

ACCL gebedssamenkomsten 2019

ACCL-leiders hebben dit jaar nog 2 bijeenkomsten gepland om in eenparigheid te bidden voor de stad in 2019. Bedoed voor kerkleden en kerleiders van gemeenten in Amsterdam. Bemoedigend en een  concrete uiting van samenwerking in de stad!

 • 21 juni 19:30 God’s Embassy, Ellermanstraat 30, Duivendrecht 19:30 uur
 • 4 oktober 19:30 Victory Outreach Amsterdam, H.J.E. Wenckebachweg 117. 19:30 uur
  Kom en neem mensen uit je kerk / netwerk mee

!

ACCL prayer gatherings 2019

ACCL leaders have planned two more meetings this year to pray in one accord for the city in 2019. This event is intended for church members and church leaders from churches in Amsterdam. Welcome to this encouraging and a tangible expression of cooperation in the city!

 • June 21, 19:30 God’s Embassy, Ellermanstraat 30, Duivendrecht
 • October 4, 19:30 Victory Outreach Amsterdam, H.J.E. Wenckebachweg 117.
  Please join and bring people from your church / network

Gebedsmeeting voor de stad 27 Januari 2018

Hartelijk welkom op de jaarlijkse gebedsmeeting voor de Amsterdam voor voorgangers en leiders, op 27 januari 2018.

Warm invitation for the yearly pastors / leaders prayer meeting for the Amsterdam
on January 27, 2018

Ook dit jaar nodigen wij de voorgangers van Amsterdam uit voor een tijd van gebed voor de stad. U bent van harte welkom met uw partner en mede gemeente leiders voor deze tijd van aanbidding en voorbede in het gebouw Dominion Center van 10:00 -12:00 uur. Het adres is Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht,
We zien er naar uit u daar te ontmoeten!


Also this year we invite the pastors of Amsterdam to have a time of joint prayer for the city. You are welcome with your partner and leaders for a time of worship and intercession in the Dominion Center from 10:00 – 12:00. Address: Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht.
We love to meet you there!

Workgroup Prayer

This workgroup exists to catalyze and encourage prayer and spiritual warfare for the city and connect prayer networks and organize prayer events focussed to see the Kingdom breakthrough in the city.

ACCL members coordinating this workgroup:

 • Dick Westerop
 • Oswald Hart
 • Jan Meijerink