ACTUEEL:

Doe mee aan het Amsterdam Fellowship Diner 2023Klik hier voor meer info

Welcome to join the Amsterdam Fellowship Dinner 2023Click here for more info


Over ACCL:

Amsterdam is onze stad. Dit is de stad waar God ons geplaatst heeft. Hij heeft visie en hoop voor deze bijzondere stad. Wij realiseren ons dat wij een verantwoordelijkheid en taak hebben om actief betrokken te zijn in Amsterdam met geloof, hoop en liefde in woord en daad, zodat de vrede van God meer zichtbaar wordt in deze stad en haar bewoners.

We hebben elkaar nodig – werk aan eenheid / verbondenheid met een missie

We hebben elkaar daarbij nodig. Geen van ons kan dit alleen. We hebben informatie, achtergronden, kennis, support en aanmoediging nodig. Om deze reden hebben we aantal jaar geleden een initiatief groep gestart die onder de naam ACCL (Amsterdam Counsel of  Christian Leaders) al een aantal jaren optrekt om samen te leren de stad te dienen, voor de stad te bidden en verlangen heeft om zich met anderen te verbinden.

ACCL een netwerk van netwerken – iedereen in zijn / haar kracht zetten

Er zijn verschillende kerkelijke netwerken en denominaties in de stad, die hun achterban mobiliseren en ondersteunen in missionaire en diaconale initiatieven en activiteiten. Daarnaast zijn er bedieningen en netwerken die zich richten op thema’s (zoals gebed, vluchtelingen, buurt presentie, etc.). ACCL ziet het als haar opdracht om deze spelers samen te brengen, en synergie, samenwerking, en onderlinge waardering te bevorderen. Samen kunnen we het plaatje van wat God doet in de stad scherp krijgen, en strategische stappen maken naar meer zegen van God in de stad.

ACCL – inspireert, verbindt, ondersteund

 


About ACCL:

Amsterdam is our city. This is the city where God has placed us. He has vision and hope for this special city. We realize that we have a responsibility and task to be actively involved in Amsterdam with faith, hope, and love in word and deed so that the peace of God becomes more visible in this city and its inhabitants.

We need each other – work towards unity/collaboration with a mission

We need each other for that. None of us can do this alone. We need information, backgrounds, knowledge, support, and encouragement. For this reason, a few years ago we started an initiative group that has been going under the name ACCL (Amsterdam Counsel of Christian Leaders) for a number of years now to learn together to serve the city, to pray for the city, and to desire to interact with others. to connect.

ACCL: a network of networks – empowering everyone

There are several church networks and denominations in the city that mobilize and support their constituencies in missionary and diaconal activities. In addition, there are ministries and networks that focus on themes (such as prayer, refugees, neighborhood presence, etc.). ACCL sees it as its mission to bring these players together and to promote synergy, cooperation, and mutual appreciation. Together we can sharpen the picture of what God is doing in the city and take practical steps towards more blessing from God in the city.

ACCL – inspires, connects and supports