Fellowship dinner – Official presentation Kerkengids Amsterdam

We invite you cordially on Thursday, November 4th for two special subsequent events: the official presentation of Kerkengids Amsterdam and the ACCL Fellowship dinner.

Official presentation of the Amsterdam Kerkengids (Online Church Directory)

The goal for this (digital) directory is to have information on all Christian communities in and around AmsterdamThe directory has been online since April (https://kerkengidsamsterdam.nl/).  The development of the church guide is a collaborative effort of various networks of churches in the city, Samen Kerk in Nederland (SKIN) and the Department of Religion and Theology at the Free University of Amsterdam. In addition to presenting the online directory, the partners in the steering committee will introduce themselves and share about their contribution to the city. Also are for the official presentation of the church guide representatives of the city council of Amsterdam, Duivendrecht, Amstelveen and Diemen are invited. A representative from the city council will discuss the importance of cooperation with the Church for the well-being of the city. This part of the program is provided by the Kerkengids steering committee.

Amsterdam Fellowship Dinner

For several years now, the Amsterdam Council of Christian Leaders (ACCL) has been organizing a meeting with dinner. The goal for this meeting is fellowship and encouragement for all pastors and leaders of churches and Christian organizations in the city of all denominations and backgrounds. The Fellowship dinner offers, besides enjoying the food and the meeting, a great opportunity to strengthen the bond of unity, connection and to facilitate the exchange of news and plans relevant to the ministry in and to the city.

We warmly invite you to participate in both events, but also can enroll in one of the events.

Program

Official presentation of the Kerkengids Amsterdam

15:45 walk-in / registration

16:00 Presentation of the Church Guide:

 • Welcome
 • Short presentation partner networks
 • Showing the possibilities and use of the guide and keeping it up to date
 • The purpose of the guide for seekers, research, collaboration, etc.
 • The importance of cooperation between the city and the Churches

17:30 Network – time

 

Fellowship Dinner

18:00 Dinner there is plenty of opportunity for personal acquaintance and interaction at the tables.

During dinner there will be short times where something is shared:

 • Relevant news for the church in Amsterdamand some encouraging stories from the city
 • Time ofprayer for each other and for the city

19:45 Coffee / tea – time for networking
20:15 end of the event

Location

The venue for this event is: Dominion Centre Ellermanstraat 30, 1114 AK, Amsterdam -Duivendrecht, (close to metro station of the Madeweg).

Who is invited?

For both events, we invite all ministers / pastors of churches in Amsterdam and leaders of Christian organizations, or ministries. Representatives of the partner networks and sponsors of the Kerkengids are also welcome for its presentation, and representatives of the city council of Amsterdam, Ouder-Amstel, Amstelveen and Diemen are also invited for the presentation. For the Fellowship dinner we welcome we max. 2 pastors / leaders per church / organization or network leadership team and their spouses.

Cost: NONE

The official opening of the Fellowship Church Guide Amsterdam and the Fellowship dinner offered for free by the ACCL. Please register before October 28th, you can do use the link below.

We look forward to meeting you on Thursday 4 November,

On behalf of the ACCL team,
Piet Brinksma, chairman

And the Steering Committee “Kerkengids Amsterdam:

 • Henk Meulink , chairman (on behalf of the Amsterdam Council of Churches)
 • Eunice Anita (on behalf of the Rains of Blessings for All Nations Foundation )
 • Piet Brinksma (on behalf of ACCL and City to City Amsterdam)
 • Madelon Grant (on behalf of S amen Kerk in the Nederland (SKIN))
 • Johan Roeland (on behalf of the Faculty of Religion and Theology of the VU)

REGISTRATION

You can register (order free tickets) for the presentation Kerkengids Amsterdam and the Fellowship Dinner or for these events separately with the following link:

GO TO REGISTRATION

Fellowship diner – officiële presentatie Kerkengids Amsterdam

“Een geweldige mogelijkheid om de breedte en diversiteit van de Kerk in Amsterdam te leren kennen”

We nodigen u van harte uit op donderdag 4 november voor twee bijzondere aansluitende events: de officiële presentatie van Kerkengids Amsterdam en het ACCL Fellowship diner.

 

Officiële presentatie van de Kerkengids Amsterdam

In deze (digitale) gids streven er naar om alle christelijke gemeenschappen  in Amsterdam en omgeving op te nemen. De Gids is sinds april online (https://kerkengidsamsterdam.nl/). Aan het tot stand komen van de kerkengids hebben diverse netwerken van kerken in de stad, Samen Kerk in Nederland en de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit van Amsterdam samengewerkt. Naast het presenteren van de gids, zullen de partners in de stuurgroep zichzelf voorstellen en iets over hun bijdrage in de stad delen. Ook zijn voor de officiële presentatie van de kerkengids vertegenwoordigers van het stadsbestuur van Amsterdam, Duivendrecht, Amstelveen en Diemen uitgenodigd. Een vertegenwoordiger uit het bestuur van de stad zal in gaan op het belang van samenwerking met de Kerk voor het welzijn van de stad. Dit gedeelte van het programma wordt verzorgd door de Stuurgroep Kerkengids Amsterdam.

 

Amsterdam Fellowship Diner

Sinds enkele jaren wordt door de Amsterdam Council of Christian Leaders (ACCL) een bijeenkomst met diner georganiseerd. Het doel is ontmoeting en bemoediging voor alle voorgangers en leiders van kerken en christelijke organisaties in de stad van alle stromingen en achtergronden Het Fellowship diner biedt, naast genieten van het eten en van de ontmoeting, gelegenheid om de band van eenheid te versterken, verbondenheid en uitwisseling te vergemakkelijken van nieuws en plannen die relevant zijn voor de bediening in en voor de stad.

We nodigen u van harte om aan beide events deel te nemen, maar u kunt zich ook voor één van beide inschrijven.

 

Programma

Officiële presentatie van de Kerkengids Amsterdam

15:45 inloop/ registratie
16:00 Presentatie van de Kerkengids:

 • Welkom
 • Korte presentatie partnernetwerken
 • Tonen van de mogelijkheden en gebruik van de gids en het up-to-date houden ervan
 • Het doel van de gids voor zoekers, onderzoek, samenwerking, etc.
 • Het belang van samenwerking tussen stad en de Kerken

17:30 Netwerk-tijd

Fellowship Diner

18:00 Diner is er volop gelegenheid voor persoonlijk kennismaking en interactie aan de tafels.

Tijdens het diner zullen er korte momenten zijn waar iets wordt gedeeld:

 • Relevant nieuws voor de kerk in Amsterdam en enkele bemoedigende verhalen uit de stad
 • Tijd van gebed voor elkaar en voor de stad

19:45 Koffie / thee – tijd voor netwerken
20:15 einde van het event

 

Locatie

De locatie voor deze events is: Dominion Centre Ellermanstraat 30, 1114 AK, Amsterdam-Duivendrecht, (dicht bij metrostation van der Madeweg).

 

Wie is uitgenodigd?

Voor beide events nodigen we alle predikanten/voorgangers van kerken in Amsterdam en leiders die een christelijke organisatie, netwerk of bediening leiden uit. Voor de presentatie van de Kerkengids Amsterdam zijn ook vertegenwoordigers van de partner-netwerken en sponsors van harte welkom en worden daarnaast vertegenwoordigers van het stadsbestuur van Amsterdam, Ouder-Amstel, Amstelveen en Diemen uitgenodigd. Voor het Fellowship diner verwelkomen we max. 2 voorgangers/ leiders per kerk, organisatie of netwerkleidersteam en hun echtgenoten.

 

Kosten: GEEN

De officiële opening van Kerkengids Amsterdam en het Fellowship diner worden u gratis aangeboden door de ACCL. Wilt u zich vóór 28 oktober registreren, u kunt hiervoor het onderstaande formulier gebruiken.

We zien ernaar uit u te ontmoeten op donderdag 4 november.

 

Namens het ACCL-team,
Piet Brinksma, voorzitter

De Stuurgroep “Gids Christelijke Gemeenschapen in Amsterdam e.o.:
Henk Meulink, voorzitter (namens Raad van Kerken Amsterdam)
Eunice Anita (namens Stichting Rains of Blessings for All Nations)
Piet Brinksma (namens ACCL en City to City Amsterdam)
Madelon Grant (namens Samen Kerk in Nederland (SKIN))
Johan Roeland (namens Faculteit Religie en Theologie van de VU)

 

REGISTRATIE

U kunt zich registreren (bestellen van gratis tickets) voor de presentatie Kerkengids Amsterdam en het Fellowship Diner of voor deze events afzonderlijk met de volgende link:

GA NAAR REGISTRATIE

Kerkengids Amsterdam is gelanceerd 14 april

Start van de Kerkengids Amsterdam

Woensdag 14 april is het dan zover: de “Kerkengids Amsterdam” is online gegaan! De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de totstandkoming van deze gids. Christelijke gemeenschappen in Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel hebben wij benaderd om gegevens ten behoeve van deze gids te verstrekken.

Als vanuit een gemeenschap de desbetreffende vragenlijst is ingevuld, is dezeverwerkt in de gids. Van christelijke gemeenschappen die dit niet hebben gedaan, zijn zoveel mogelijk een aantal basisgegevens opgenomen. Ook na de publicatie is het mogelijk nadere gegevens in te vullen of wijzigingen in de gegevens te laten verwerken.

Op 14 april is de online gids met een online presentatie van start gegaan. De gids is nu life: https://kerkengidsamsterdam.nl  Voor aanmeldingen over wijzigen van informatie van / over kerken en activiteiten kan een email gestuurd worden aan kerkengidsamsterdam@gmail.com 

In het najaar organiseert ACCL een fellowship diner met daaran voorafgaand een feestelijke opening van de Gids met vertegenwoordigers van kerken, christelijke organisaties en gasten van de stad / maatschappelijk veld. We hopen dat de gids tot zegen van onze christelijke gemeenschappen in al hun diversiteit mag zijn.

De Stuurgroep van het project “Gids Christelijke Gemeenschappen inAmsterdam e.o.:

• Henk Meulink (namens de Raad van Kerken Amsterdam)

• Madelon Grant (namens SKIN, Samen Kerk in Nederland)

• Johan Roeland/ Miranda van Holland (namens de VU)

• Eunice Anita (namens Rains of Blessings for all Nations

• Piet Brinksma (namens de Amsterdam Council of Christian Leaders) en City to

City Amsterdam