Fellowship dinner – Official presentation Kerkengids Amsterdam

We invite you cordially on Thursday, November 4th for two special subsequent events: the official presentation of Kerkengids Amsterdam and the ACCL Fellowship dinner.

Official presentation of the Amsterdam Kerkengids (Online Church Directory)

The goal for this (digital) directory is to have information on all Christian communities in and around AmsterdamThe directory has been online since April (https://kerkengidsamsterdam.nl/).  The development of the church guide is a collaborative effort of various networks of churches in the city, Samen Kerk in Nederland (SKIN) and the Department of Religion and Theology at the Free University of Amsterdam. In addition to presenting the online directory, the partners in the steering committee will introduce themselves and share about their contribution to the city. Also are for the official presentation of the church guide representatives of the city council of Amsterdam, Duivendrecht, Amstelveen and Diemen are invited. A representative from the city council will discuss the importance of cooperation with the Church for the well-being of the city. This part of the program is provided by the Kerkengids steering committee.

Amsterdam Fellowship Dinner

For several years now, the Amsterdam Council of Christian Leaders (ACCL) has been organizing a meeting with dinner. The goal for this meeting is fellowship and encouragement for all pastors and leaders of churches and Christian organizations in the city of all denominations and backgrounds. The Fellowship dinner offers, besides enjoying the food and the meeting, a great opportunity to strengthen the bond of unity, connection and to facilitate the exchange of news and plans relevant to the ministry in and to the city.

We warmly invite you to participate in both events, but also can enroll in one of the events.

Program

Official presentation of the Kerkengids Amsterdam

15:45 walk-in / registration

16:00 Presentation of the Church Guide:

 • Welcome
 • Short presentation partner networks
 • Showing the possibilities and use of the guide and keeping it up to date
 • The purpose of the guide for seekers, research, collaboration, etc.
 • The importance of cooperation between the city and the Churches

17:30 Network – time

 

Fellowship Dinner

18:00 Dinner there is plenty of opportunity for personal acquaintance and interaction at the tables.

During dinner there will be short times where something is shared:

 • Relevant news for the church in Amsterdamand some encouraging stories from the city
 • Time ofprayer for each other and for the city

19:45 Coffee / tea – time for networking
20:15 end of the event

Location

The venue for this event is: Dominion Centre Ellermanstraat 30, 1114 AK, Amsterdam -Duivendrecht, (close to metro station of the Madeweg).

Who is invited?

For both events, we invite all ministers / pastors of churches in Amsterdam and leaders of Christian organizations, or ministries. Representatives of the partner networks and sponsors of the Kerkengids are also welcome for its presentation, and representatives of the city council of Amsterdam, Ouder-Amstel, Amstelveen and Diemen are also invited for the presentation. For the Fellowship dinner we welcome we max. 2 pastors / leaders per church / organization or network leadership team and their spouses.

Cost: NONE

The official opening of the Fellowship Church Guide Amsterdam and the Fellowship dinner offered for free by the ACCL. Please register before October 28th, you can do use the link below.

We look forward to meeting you on Thursday 4 November,

On behalf of the ACCL team,
Piet Brinksma, chairman

And the Steering Committee “Kerkengids Amsterdam:

 • Henk Meulink , chairman (on behalf of the Amsterdam Council of Churches)
 • Eunice Anita (on behalf of the Rains of Blessings for All Nations Foundation )
 • Piet Brinksma (on behalf of ACCL and City to City Amsterdam)
 • Madelon Grant (on behalf of S amen Kerk in the Nederland (SKIN))
 • Johan Roeland (on behalf of the Faculty of Religion and Theology of the VU)

REGISTRATION

You can register (order free tickets) for the presentation Kerkengids Amsterdam and the Fellowship Dinner or for these events separately with the following link:

GO TO REGISTRATION

Fellowship diner – officiële presentatie Kerkengids Amsterdam

“Een geweldige mogelijkheid om de breedte en diversiteit van de Kerk in Amsterdam te leren kennen”

We nodigen u van harte uit op donderdag 4 november voor twee bijzondere aansluitende events: de officiële presentatie van Kerkengids Amsterdam en het ACCL Fellowship diner.

 

Officiële presentatie van de Kerkengids Amsterdam

In deze (digitale) gids streven er naar om alle christelijke gemeenschappen  in Amsterdam en omgeving op te nemen. De Gids is sinds april online (https://kerkengidsamsterdam.nl/). Aan het tot stand komen van de kerkengids hebben diverse netwerken van kerken in de stad, Samen Kerk in Nederland en de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit van Amsterdam samengewerkt. Naast het presenteren van de gids, zullen de partners in de stuurgroep zichzelf voorstellen en iets over hun bijdrage in de stad delen. Ook zijn voor de officiële presentatie van de kerkengids vertegenwoordigers van het stadsbestuur van Amsterdam, Duivendrecht, Amstelveen en Diemen uitgenodigd. Een vertegenwoordiger uit het bestuur van de stad zal in gaan op het belang van samenwerking met de Kerk voor het welzijn van de stad. Dit gedeelte van het programma wordt verzorgd door de Stuurgroep Kerkengids Amsterdam.

 

Amsterdam Fellowship Diner

Sinds enkele jaren wordt door de Amsterdam Council of Christian Leaders (ACCL) een bijeenkomst met diner georganiseerd. Het doel is ontmoeting en bemoediging voor alle voorgangers en leiders van kerken en christelijke organisaties in de stad van alle stromingen en achtergronden Het Fellowship diner biedt, naast genieten van het eten en van de ontmoeting, gelegenheid om de band van eenheid te versterken, verbondenheid en uitwisseling te vergemakkelijken van nieuws en plannen die relevant zijn voor de bediening in en voor de stad.

We nodigen u van harte om aan beide events deel te nemen, maar u kunt zich ook voor één van beide inschrijven.

 

Programma

Officiële presentatie van de Kerkengids Amsterdam

15:45 inloop/ registratie
16:00 Presentatie van de Kerkengids:

 • Welkom
 • Korte presentatie partnernetwerken
 • Tonen van de mogelijkheden en gebruik van de gids en het up-to-date houden ervan
 • Het doel van de gids voor zoekers, onderzoek, samenwerking, etc.
 • Het belang van samenwerking tussen stad en de Kerken

17:30 Netwerk-tijd

Fellowship Diner

18:00 Diner is er volop gelegenheid voor persoonlijk kennismaking en interactie aan de tafels.

Tijdens het diner zullen er korte momenten zijn waar iets wordt gedeeld:

 • Relevant nieuws voor de kerk in Amsterdam en enkele bemoedigende verhalen uit de stad
 • Tijd van gebed voor elkaar en voor de stad

19:45 Koffie / thee – tijd voor netwerken
20:15 einde van het event

 

Locatie

De locatie voor deze events is: Dominion Centre Ellermanstraat 30, 1114 AK, Amsterdam-Duivendrecht, (dicht bij metrostation van der Madeweg).

 

Wie is uitgenodigd?

Voor beide events nodigen we alle predikanten/voorgangers van kerken in Amsterdam en leiders die een christelijke organisatie, netwerk of bediening leiden uit. Voor de presentatie van de Kerkengids Amsterdam zijn ook vertegenwoordigers van de partner-netwerken en sponsors van harte welkom en worden daarnaast vertegenwoordigers van het stadsbestuur van Amsterdam, Ouder-Amstel, Amstelveen en Diemen uitgenodigd. Voor het Fellowship diner verwelkomen we max. 2 voorgangers/ leiders per kerk, organisatie of netwerkleidersteam en hun echtgenoten.

 

Kosten: GEEN

De officiële opening van Kerkengids Amsterdam en het Fellowship diner worden u gratis aangeboden door de ACCL. Wilt u zich vóór 28 oktober registreren, u kunt hiervoor het onderstaande formulier gebruiken.

We zien ernaar uit u te ontmoeten op donderdag 4 november.

 

Namens het ACCL-team,
Piet Brinksma, voorzitter

De Stuurgroep “Gids Christelijke Gemeenschapen in Amsterdam e.o.:
Henk Meulink, voorzitter (namens Raad van Kerken Amsterdam)
Eunice Anita (namens Stichting Rains of Blessings for All Nations)
Piet Brinksma (namens ACCL en City to City Amsterdam)
Madelon Grant (namens Samen Kerk in Nederland (SKIN))
Johan Roeland (namens Faculteit Religie en Theologie van de VU)

 

REGISTRATIE

U kunt zich registreren (bestellen van gratis tickets) voor de presentatie Kerkengids Amsterdam en het Fellowship Diner of voor deze events afzonderlijk met de volgende link:

GA NAAR REGISTRATIE

Kerkengids Amsterdam is gelanceerd 14 april

Start van de Kerkengids Amsterdam

Woensdag 14 april is het dan zover: de “Kerkengids Amsterdam” is online gegaan! De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de totstandkoming van deze gids. Christelijke gemeenschappen in Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel hebben wij benaderd om gegevens ten behoeve van deze gids te verstrekken.

Als vanuit een gemeenschap de desbetreffende vragenlijst is ingevuld, is dezeverwerkt in de gids. Van christelijke gemeenschappen die dit niet hebben gedaan, zijn zoveel mogelijk een aantal basisgegevens opgenomen. Ook na de publicatie is het mogelijk nadere gegevens in te vullen of wijzigingen in de gegevens te laten verwerken.

Op 14 april is de online gids met een online presentatie van start gegaan. De gids is nu life: https://kerkengidsamsterdam.nl  Voor aanmeldingen over wijzigen van informatie van / over kerken en activiteiten kan een email gestuurd worden aan kerkengidsamsterdam@gmail.com 

In het najaar organiseert ACCL een fellowship diner met daaran voorafgaand een feestelijke opening van de Gids met vertegenwoordigers van kerken, christelijke organisaties en gasten van de stad / maatschappelijk veld. We hopen dat de gids tot zegen van onze christelijke gemeenschappen in al hun diversiteit mag zijn.

De Stuurgroep van het project “Gids Christelijke Gemeenschappen inAmsterdam e.o.:

• Henk Meulink (namens de Raad van Kerken Amsterdam)

• Madelon Grant (namens SKIN, Samen Kerk in Nederland)

• Johan Roeland/ Miranda van Holland (namens de VU)

• Eunice Anita (namens Rains of Blessings for all Nations

• Piet Brinksma (namens de Amsterdam Council of Christian Leaders) en City to

City Amsterdam

ACCL letter with advise and encouragement to churches in Amsterdam regarding corona measures

The corona measures that has been in effect since october (second partial lockdown) included strong advise for church gatherings. However, due to the dutch law and separation between chuch and state, it is an advise not law. Based on some confusion as well as some worries we compiled a letter of advise regarding the measures  as well as encouragement to be creative as churches to be a place of hope and ministy in these times.

Please find the letter below

Brief corona ACCL 2

ACCL Fellowship Dinner 2020 for pastors and leaders in Amsterdam

Due to the corona regulations this event will NOT take place on october 23. We will come back with a new date when we have more clarity on the regulations for larger meetings. We will keep you informed.

The ACCL welcomes pastors and leaders of Christian ministries and organizations in the city for a fellowship dinner on xxxxxxxx. The purpose of this dinner is, besides enjoy the food and the company, to strengthen the bond of unity, facilitate fellowship and exchange of news and plans that are relevant for the ministry in and for the city.

This year we will take measures to comply with corona current corona rules.

In 2018 we started with the first ACCL Fellowship Dinner and this was deeply appreciated by the participating leaders. We want to make this dinner an annual event, where leaders from churches and Christian organizations from all backgrounds, networks, and cultures can meet each other and fellowship. t You are most welcome to join the ACCL fellowship dinner. This year the program is as follows:

Program

17:00 -17:30 walk-in / registration
17:30  welcome and introduction of the  program
18:00 – 19:30 diner / personal interaction around the tables
19:30 -20:45

 • a brief summary of the  ACCL activities and future steps
 • various reports on movements and ministries in Amsterdam
 • interaction  and prayer

20:45 -21:30 time to network and fellowship
21:30 closure of the event

Location

The dinner will be hosted in the Dominion Center Ellermanstraat 30
Amsterdam, 1114AK Nederland. (good connections with public transport)

Who is invited?

The dinner is for pastors of churches in Amsterdam and for leaders who direct / lead a Christian organization or ministry with a vision to reach and serve Amsterdam inspired by the gospel of Jesus Christ. We welcome max. 2 pastors/leaders per organization and their spouses

Costs

The dinner is offered to you for free when you register before xxxxxx -you can use the form below. We will give the opportunity during the event to give a voluntary financial contribution to the event. In case your church or organization is willing to sponsor the event, please connect to us for information. We look forward to meeting you on October 23.

the ACCL team


REGISTRATION

Registration is not possible until a new date for the event is planned.

 

 

 

 

ACCL ontmoetingsdiner voor voorgangers en leiders in Amsterdam 2020

Vanwege de corona maatregelen, kunnen we dit event NIET door laten gaan op 23 oktober. Zodra we zicht hebben op de mogelijkheid om grotere bijeenkomsten te organiseren, zullen we een nieuwe datum voor dit event samenstellen. Blijf op de hoogte via deze website of de ACCL nieuwsbrief.

De ACCL verwelkomt voorgangers en leiders van christelijke bedieningen en organisaties in de stad voor een “fellowship-diner” op XXXXX. Het doel van dit diner is, naast genieten van het eten en van de ontmoeting, om de band van eenheid te versterken, verbondenheid en uitwisseling te vergemakkelijken van nieuws en plannen die relevant zijn voor de bediening in en voor de stad.

We zullen het event zo inrichten dat we de corona regels goed kunnen respecteren

In 2018 zijn we begonnen met het eerste ACCL Fellowship Diner en dit werd erg gewaardeerd door de deelnemende leiders. We willen van dit diner een jaarlijks evenement te maken, waar leiders van kerken en christelijke organisaties uit alle achtergronden, netwerken en culturen elkaar kunnen ontmoeten. Dit jaar is het programma als volgt:

Programma

17:00 -17:30 inloop / registratie
17:50  welkom en introductie van het programma
18:00 – 19:30 diner / persoonlijke interactie aan de tafels
19:30 -20:45

 • een korte samenvatting van de ACCL Amsterdam city Summit, acties en toekomstige stappen
 • enkele updates van nieuws in kerken, bewegingen en bedieningen in Amsterdam
 • uitwisseling van interactie en gebed

20:45 -21:30 tijd voor netwerken en ontmoeting
21:30 einde van het event

Locatie

Het diner wordt georganiseerd in de Dominion Center Ellermanstraat 30 Amsterdam, 1114 AK (goede verbindingen met het openbaar vervoer).

Wie is uitgenodigd

Het diner is voor predikanten/voorgangers van kerken in Amsterdam en voor leiders die een christelijke organisatie of bediening leiden, met een visie om Amsterdam te bereiken en te dienen, geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus. Wij verwelkomen max. 2 voorgangers / leiders per organisatie en hun echtgenoten

Kosten

Het diner wordt u gratis aangeboden als u zich vóór xxxxxxxx registreert – u kunt het onderstaande formulier gebruiken. We zullen tijdens het evenement de mogelijkheid bieden om een vrijwillige financiële bijdrage aan het evenement te leveren. Als uw kerk of organisatie bereid is het evenement te sponsoren, neem dan contact met ons op voor informatie. We zien ernaar uit u te ontmoeten op  xxxxx.

Het ACCL team


REGISTRATION

De registratie wordt weer geopend zodra een nieuwe datum is vastgesteld.

 

 

 

ACCL Amsterdam Ontmoetingsdiner voor leiders 2019

De ACCL verwelkomt voorgangers en leiders van christelijke bedieningen en organisaties in de stad voor een “fellowship-diner” op 25 oktober 2019. Het doel van dit diner is, naast genieten van het eten en van de ontmoeting, om de band van eenheid te versterken, verbondenheid en uitwisseling te vergemakkelijken van nieuws en plannen die relevant zijn voor de bediening in en voor de stad.

In 2018 zijn we begonnen met het eerste ACCL Fellowship Diner en dit werd erg gewaardeerd door de deelnemende leiders. We zijn van plan om van dit diner een jaarlijks evenement te maken, waar leiders van kerken en christelijke organisaties uit alle achtergronden, netwerken en culturen elkaar kunnen ontmoeten. Dit jaar organiseren we ook de ACCL Amsterdam Summit 2019 gedurende de dag van 25 oktober. Je bent uitgenodigd om deel te nemen aan dit evenement (klik hier voor info en registratie), maar als je ervoor kiest om de Summit niet bij te wonen, ben je van natuurlijk wel harte welkom om deel te nemen aan het ACCL fellowship diner. Dit jaar is het programma als volgt:

Programma

17:00 -17:30 inloop / registratie
17:50  welkom en introductie van het programma
18:00 – 19:30 diner / persoonlijke interactie aan de tafels
19:30 -20:45

 • een korte samenvatting van de ACCL Amsterdam city Summit, acties en toekomstige stappen
 • diverse rapporten over activiteiten van kereken bewegingen en bedieningen in Amsterdam
 • uitwisseling van informatie en gebed

20:45 -21:30 tijd voor netwerken en ontmoeting
21:30 einde van het event

Locatie

Het diner wordt georganiseerd in de Dominion Center Ellermanstraat 30 Amsterdam, 1114 AK (goede verbindingen met het openbaar vervoer).

Wie is uitgenodigd

Het diner is voor predikanten/voorgangers van kerken in Amsterdam en voor leiders die een christelijke organisatie of bediening leiden, met een visie om Amsterdam te bereiken en te dienen, geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus. Wij verwelkomen max. 2 voorgangers / leiders per organisatie en hun echtgenoten

Kosten

Het diner wordt u gratis aangeboden als u zich vóór 20 oktober 2019 registreert – u kunt het onderstaande formulier gebruiken. We zullen tijdens het evenement de mogelijkheid bieden om een vrijwillige financiële bijdrage aan het evenement te leveren. Als uw kerk of organisatie bereid is het evenement te sponsoren, neem dan contact met ons op voor informatie. We zien ernaar uit u te ontmoeten op 25 oktober.

Het ACCL team


REGISTRATION

 

 

 

ACCL Amsterdam City Fellowship Dinner 2019

The ACCL welcomes pastors and leaders of Christian ministries and organizations in the city for a fellowship dinner on October 25, 2019. The purpose of this dinner is, besides enjoy the food and the company, to strengthen the bond of unity, facilitate fellowship and exchange of news and plans that are relevant for the ministry in and for the city.

In 2018 we started with the first ACCL Fellowship Dinner and this was deeply appreciated by the participating leaders. We intend to make this dinner an annual event, where leaders from churches and Christian organizations from all backgrounds, networks, and cultures can meet each other and fellowship. This year we also host the ACCL Amsterdam Summit 2019 during the day of the 25th of October. You are invited to join this event (click here for info and registration), but if you chose not to attend the summit you are most welcome to join the ACCL fellowship dinner. This year the program is as follows:

Program

17:00 -17:30 walk-in / registration
17:30  welcome and introduction of the  program
18:00 – 19:30 diner / personal interaction around the tables
19:30 -20:45

 • a brief summary of the  ACCL Amsterdam city Summit, actions, and future steps
 • various reports on movements and ministries in Amsterdam
 • exchange of information and prayer

20:45 -21:30 time to network and fellowship
21:30 closure of the event

Location

The dinner will be hosted in the Dominion Center Ellermanstraat 30
Amsterdam, 1114AK Nederland. (good connections with public transport)

Who is invited?

The dinner is for pastors of churches in Amsterdam and for leaders who direct / lead a Christian organization or ministry with a vision to reach and serve Amsterdam inspired by the gospel of Jesus Christ. We welcome max. 2 pastors/leaders per organization and their spouses

Costs

The dinner is offered to you for free when you register before October 20, 2019 -you can use the form below. We will give the opportunity during the event to give a voluntary financial contribution to the event. In case your church or organization is willing to sponsor the event, please connect to us for information. We look forward to meeting you on October 25.

the ACCL team


REGISTRATION

 

 

 

ACCL Amsterdam Pastors and Leaders Dinner 2018

The ACCL welcomes pastors and leaders of christan ministries and organisations in the city for a fellowship dinner. The purpose of this dinner is, besides enjoy the food and the company,  to strengthen the bond of unity, facilitate meeting and exchange of news and plans that are relevant for the ministry in and for the city.

We hope to shape this into a anual event where leaders from churches and christian organisations from all backgrounds, networks and cultures can meet eachother and fellowship. This year the program is as follows:

Program

17:00 -17:30 walk in / registration

17:30  welcome and introduction of the  program

18:00 – 19:30 diner / personal interaction arround the tables

19:30 -20:45

 • various reports on movements an ministries in Amsterdam
 • follow up of the  ACCL Amsterdam city consultation en future vision and plans
 • exchange of information and prayer

20:45 -21:30 time to network and fellowship

21:30 uur closure of the event

Location

The dinner will be hosted in the Dominian Center Ellermanstraat 30
Amsterdam, 1114AK Nederland. (good connections with public transport)

Who is invited?

The dinner is for pastors of churches in Amsterdam and for leaders who direct / lead a christian organisation or ministry with a vision to reach and serve Amsterdam inspired by the gospel of Jesus Christ. We welcome max. 2 pastors / leaders per organisation and their spouses

Costs

The dinner  is offered to you for free when you register before October 10, 2018 -you can use the form below. We will give the opportunity during the event to give a vollentary financial contribution for the event. In case your church or organisation is willing to sponsor the event, please connect to us for information. We look forward to meet you on October 19.

the ACCL team


REGISTRATION

ACCL Amsterdam voorgangers- & leidersdiner

De ACCL heet voorgangers en leiders van christelijke bedieningen en organisaties in de stad van harte welkom voor een fellowship diner. Het diner is bedoeld om de band van eenheid te versterken, ontmoeting en kennismaking te bevorderen, nieuws en plannen te delen en natuurlijk om gezellig en lekker te eten.

We hopen van dit event een jaarlijkse traditie te maken waarin christelijke leider van alle achtergronden, culturen en netwerken elkaar kunnen onmoeten. Het programma ziet er globaal als volgt uit

Programma

17:00 -17:30 uur inloop

17:30 uur  welkom en introductie programma

18:00 – 19:30 uur diner / persoonlijke ontmoeting rond de tafels

19:30 -20:45

 • diverse verslagen over beweging en bedieing in  Amsterdam
 • uitwerking ACCL Amsterdam city consultation en visie voor de toekomst
 • uitwisseling en gebed

20:45 -21:30 netwerk / ontmoeting

21:30 uur afsluiting

Locatie

Het diner wordt gehouden in het Dominian Center Ellermanstraat 30
Amsterdam, 1114AK Nederland. (heel goed bereikbaar met openbaar vervoer)

Voor wie

Het diner is bedoeld voor voorgangers van kerken in Amsterdam en voor eindverantwoordelijke lieders van christelijke bedieningen of organisaties met een visie voor, en dienstbaarheid aan de stad vanuit de inspiratie van het evangelie. Per kerk of organisatie max 2 leiders eventueel met hun partners.

Kosten

Het diner wordt u gratis aangeboden door het ACCL, mits u zich voor 10 oktober registreerd. Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier (KLIK HIER). U wordt in de gelegenheid gesteld tijdens de avond om een vrijwillige bijdrage te geven. Indien uw kerk of organisatie ACCL wil sponsoren neem dan contact met ons op, voor bank informatie.
We zien er naar uit u te ontmoeten op 19 oktober

ACCL team


Registratie