Fellowship dinner – Official presentation Kerkengids Amsterdam

We invite you cordially on Thursday, November 4th for two special subsequent events: the official presentation of Kerkengids Amsterdam and the ACCL Fellowship dinner.

Official presentation of the Amsterdam Kerkengids (Online Church Directory)

The goal for this (digital) directory is to have information on all Christian communities in and around AmsterdamThe directory has been online since April (https://kerkengidsamsterdam.nl/).  The development of the church guide is a collaborative effort of various networks of churches in the city, Samen Kerk in Nederland (SKIN) and the Department of Religion and Theology at the Free University of Amsterdam. In addition to presenting the online directory, the partners in the steering committee will introduce themselves and share about their contribution to the city. Also are for the official presentation of the church guide representatives of the city council of Amsterdam, Duivendrecht, Amstelveen and Diemen are invited. A representative from the city council will discuss the importance of cooperation with the Church for the well-being of the city. This part of the program is provided by the Kerkengids steering committee.

Amsterdam Fellowship Dinner

For several years now, the Amsterdam Council of Christian Leaders (ACCL) has been organizing a meeting with dinner. The goal for this meeting is fellowship and encouragement for all pastors and leaders of churches and Christian organizations in the city of all denominations and backgrounds. The Fellowship dinner offers, besides enjoying the food and the meeting, a great opportunity to strengthen the bond of unity, connection and to facilitate the exchange of news and plans relevant to the ministry in and to the city.

We warmly invite you to participate in both events, but also can enroll in one of the events.

Program

Official presentation of the Kerkengids Amsterdam

15:45 walk-in / registration

16:00 Presentation of the Church Guide:

 • Welcome
 • Short presentation partner networks
 • Showing the possibilities and use of the guide and keeping it up to date
 • The purpose of the guide for seekers, research, collaboration, etc.
 • The importance of cooperation between the city and the Churches

17:30 Network – time

 

Fellowship Dinner

18:00 Dinner there is plenty of opportunity for personal acquaintance and interaction at the tables.

During dinner there will be short times where something is shared:

 • Relevant news for the church in Amsterdamand some encouraging stories from the city
 • Time ofprayer for each other and for the city

19:45 Coffee / tea – time for networking
20:15 end of the event

Location

The venue for this event is: Dominion Centre Ellermanstraat 30, 1114 AK, Amsterdam -Duivendrecht, (close to metro station of the Madeweg).

Who is invited?

For both events, we invite all ministers / pastors of churches in Amsterdam and leaders of Christian organizations, or ministries. Representatives of the partner networks and sponsors of the Kerkengids are also welcome for its presentation, and representatives of the city council of Amsterdam, Ouder-Amstel, Amstelveen and Diemen are also invited for the presentation. For the Fellowship dinner we welcome we max. 2 pastors / leaders per church / organization or network leadership team and their spouses.

Cost: NONE

The official opening of the Fellowship Church Guide Amsterdam and the Fellowship dinner offered for free by the ACCL. Please register before October 28th, you can do use the link below.

We look forward to meeting you on Thursday 4 November,

On behalf of the ACCL team,
Piet Brinksma, chairman

And the Steering Committee “Kerkengids Amsterdam:

 • Henk Meulink , chairman (on behalf of the Amsterdam Council of Churches)
 • Eunice Anita (on behalf of the Rains of Blessings for All Nations Foundation )
 • Piet Brinksma (on behalf of ACCL and City to City Amsterdam)
 • Madelon Grant (on behalf of S amen Kerk in the Nederland (SKIN))
 • Johan Roeland (on behalf of the Faculty of Religion and Theology of the VU)

REGISTRATION

You can register (order free tickets) for the presentation Kerkengids Amsterdam and the Fellowship Dinner or for these events separately with the following link:

GO TO REGISTRATION

Fellowship diner – officiële presentatie Kerkengids Amsterdam

“Een geweldige mogelijkheid om de breedte en diversiteit van de Kerk in Amsterdam te leren kennen”

We nodigen u van harte uit op donderdag 4 november voor twee bijzondere aansluitende events: de officiële presentatie van Kerkengids Amsterdam en het ACCL Fellowship diner.

 

Officiële presentatie van de Kerkengids Amsterdam

In deze (digitale) gids streven er naar om alle christelijke gemeenschappen  in Amsterdam en omgeving op te nemen. De Gids is sinds april online (https://kerkengidsamsterdam.nl/). Aan het tot stand komen van de kerkengids hebben diverse netwerken van kerken in de stad, Samen Kerk in Nederland en de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit van Amsterdam samengewerkt. Naast het presenteren van de gids, zullen de partners in de stuurgroep zichzelf voorstellen en iets over hun bijdrage in de stad delen. Ook zijn voor de officiële presentatie van de kerkengids vertegenwoordigers van het stadsbestuur van Amsterdam, Duivendrecht, Amstelveen en Diemen uitgenodigd. Een vertegenwoordiger uit het bestuur van de stad zal in gaan op het belang van samenwerking met de Kerk voor het welzijn van de stad. Dit gedeelte van het programma wordt verzorgd door de Stuurgroep Kerkengids Amsterdam.

 

Amsterdam Fellowship Diner

Sinds enkele jaren wordt door de Amsterdam Council of Christian Leaders (ACCL) een bijeenkomst met diner georganiseerd. Het doel is ontmoeting en bemoediging voor alle voorgangers en leiders van kerken en christelijke organisaties in de stad van alle stromingen en achtergronden Het Fellowship diner biedt, naast genieten van het eten en van de ontmoeting, gelegenheid om de band van eenheid te versterken, verbondenheid en uitwisseling te vergemakkelijken van nieuws en plannen die relevant zijn voor de bediening in en voor de stad.

We nodigen u van harte om aan beide events deel te nemen, maar u kunt zich ook voor één van beide inschrijven.

 

Programma

Officiële presentatie van de Kerkengids Amsterdam

15:45 inloop/ registratie
16:00 Presentatie van de Kerkengids:

 • Welkom
 • Korte presentatie partnernetwerken
 • Tonen van de mogelijkheden en gebruik van de gids en het up-to-date houden ervan
 • Het doel van de gids voor zoekers, onderzoek, samenwerking, etc.
 • Het belang van samenwerking tussen stad en de Kerken

17:30 Netwerk-tijd

Fellowship Diner

18:00 Diner is er volop gelegenheid voor persoonlijk kennismaking en interactie aan de tafels.

Tijdens het diner zullen er korte momenten zijn waar iets wordt gedeeld:

 • Relevant nieuws voor de kerk in Amsterdam en enkele bemoedigende verhalen uit de stad
 • Tijd van gebed voor elkaar en voor de stad

19:45 Koffie / thee – tijd voor netwerken
20:15 einde van het event

 

Locatie

De locatie voor deze events is: Dominion Centre Ellermanstraat 30, 1114 AK, Amsterdam-Duivendrecht, (dicht bij metrostation van der Madeweg).

 

Wie is uitgenodigd?

Voor beide events nodigen we alle predikanten/voorgangers van kerken in Amsterdam en leiders die een christelijke organisatie, netwerk of bediening leiden uit. Voor de presentatie van de Kerkengids Amsterdam zijn ook vertegenwoordigers van de partner-netwerken en sponsors van harte welkom en worden daarnaast vertegenwoordigers van het stadsbestuur van Amsterdam, Ouder-Amstel, Amstelveen en Diemen uitgenodigd. Voor het Fellowship diner verwelkomen we max. 2 voorgangers/ leiders per kerk, organisatie of netwerkleidersteam en hun echtgenoten.

 

Kosten: GEEN

De officiële opening van Kerkengids Amsterdam en het Fellowship diner worden u gratis aangeboden door de ACCL. Wilt u zich vóór 28 oktober registreren, u kunt hiervoor het onderstaande formulier gebruiken.

We zien ernaar uit u te ontmoeten op donderdag 4 november.

 

Namens het ACCL-team,
Piet Brinksma, voorzitter

De Stuurgroep “Gids Christelijke Gemeenschapen in Amsterdam e.o.:
Henk Meulink, voorzitter (namens Raad van Kerken Amsterdam)
Eunice Anita (namens Stichting Rains of Blessings for All Nations)
Piet Brinksma (namens ACCL en City to City Amsterdam)
Madelon Grant (namens Samen Kerk in Nederland (SKIN))
Johan Roeland (namens Faculteit Religie en Theologie van de VU)

 

REGISTRATIE

U kunt zich registreren (bestellen van gratis tickets) voor de presentatie Kerkengids Amsterdam en het Fellowship Diner of voor deze events afzonderlijk met de volgende link:

GA NAAR REGISTRATIE

Kerkengids Amsterdam is gelanceerd 14 april

Start van de Kerkengids Amsterdam

Woensdag 14 april is het dan zover: de “Kerkengids Amsterdam” is online gegaan! De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de totstandkoming van deze gids. Christelijke gemeenschappen in Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel hebben wij benaderd om gegevens ten behoeve van deze gids te verstrekken.

Als vanuit een gemeenschap de desbetreffende vragenlijst is ingevuld, is dezeverwerkt in de gids. Van christelijke gemeenschappen die dit niet hebben gedaan, zijn zoveel mogelijk een aantal basisgegevens opgenomen. Ook na de publicatie is het mogelijk nadere gegevens in te vullen of wijzigingen in de gegevens te laten verwerken.

Op 14 april is de online gids met een online presentatie van start gegaan. De gids is nu life: https://kerkengidsamsterdam.nl  Voor aanmeldingen over wijzigen van informatie van / over kerken en activiteiten kan een email gestuurd worden aan kerkengidsamsterdam@gmail.com 

In het najaar organiseert ACCL een fellowship diner met daaran voorafgaand een feestelijke opening van de Gids met vertegenwoordigers van kerken, christelijke organisaties en gasten van de stad / maatschappelijk veld. We hopen dat de gids tot zegen van onze christelijke gemeenschappen in al hun diversiteit mag zijn.

De Stuurgroep van het project “Gids Christelijke Gemeenschappen inAmsterdam e.o.:

• Henk Meulink (namens de Raad van Kerken Amsterdam)

• Madelon Grant (namens SKIN, Samen Kerk in Nederland)

• Johan Roeland/ Miranda van Holland (namens de VU)

• Eunice Anita (namens Rains of Blessings for all Nations

• Piet Brinksma (namens de Amsterdam Council of Christian Leaders) en City to

City Amsterdam

ACCL letter with advise and encouragement to churches in Amsterdam regarding corona measures

The corona measures that has been in effect since october (second partial lockdown) included strong advise for church gatherings. However, due to the dutch law and separation between chuch and state, it is an advise not law. Based on some confusion as well as some worries we compiled a letter of advise regarding the measures  as well as encouragement to be creative as churches to be a place of hope and ministy in these times.

Please find the letter below

Brief corona ACCL 2

ACCL Fellowship Dinner 2020 for pastors and leaders in Amsterdam

Due to the corona regulations this event will NOT take place on october 23. We will come back with a new date when we have more clarity on the regulations for larger meetings. We will keep you informed.

The ACCL welcomes pastors and leaders of Christian ministries and organizations in the city for a fellowship dinner on xxxxxxxx. The purpose of this dinner is, besides enjoy the food and the company, to strengthen the bond of unity, facilitate fellowship and exchange of news and plans that are relevant for the ministry in and for the city.

This year we will take measures to comply with corona current corona rules.

In 2018 we started with the first ACCL Fellowship Dinner and this was deeply appreciated by the participating leaders. We want to make this dinner an annual event, where leaders from churches and Christian organizations from all backgrounds, networks, and cultures can meet each other and fellowship. t You are most welcome to join the ACCL fellowship dinner. This year the program is as follows:

Program

17:00 -17:30 walk-in / registration
17:30  welcome and introduction of the  program
18:00 – 19:30 diner / personal interaction around the tables
19:30 -20:45

 • a brief summary of the  ACCL activities and future steps
 • various reports on movements and ministries in Amsterdam
 • interaction  and prayer

20:45 -21:30 time to network and fellowship
21:30 closure of the event

Location

The dinner will be hosted in the Dominion Center Ellermanstraat 30
Amsterdam, 1114AK Nederland. (good connections with public transport)

Who is invited?

The dinner is for pastors of churches in Amsterdam and for leaders who direct / lead a Christian organization or ministry with a vision to reach and serve Amsterdam inspired by the gospel of Jesus Christ. We welcome max. 2 pastors/leaders per organization and their spouses

Costs

The dinner is offered to you for free when you register before xxxxxx -you can use the form below. We will give the opportunity during the event to give a voluntary financial contribution to the event. In case your church or organization is willing to sponsor the event, please connect to us for information. We look forward to meeting you on October 23.

the ACCL team


REGISTRATION

Registration is not possible until a new date for the event is planned.

 

 

 

 

ACCL ontmoetingsdiner voor voorgangers en leiders in Amsterdam 2020

Vanwege de corona maatregelen, kunnen we dit event NIET door laten gaan op 23 oktober. Zodra we zicht hebben op de mogelijkheid om grotere bijeenkomsten te organiseren, zullen we een nieuwe datum voor dit event samenstellen. Blijf op de hoogte via deze website of de ACCL nieuwsbrief.

De ACCL verwelkomt voorgangers en leiders van christelijke bedieningen en organisaties in de stad voor een “fellowship-diner” op XXXXX. Het doel van dit diner is, naast genieten van het eten en van de ontmoeting, om de band van eenheid te versterken, verbondenheid en uitwisseling te vergemakkelijken van nieuws en plannen die relevant zijn voor de bediening in en voor de stad.

We zullen het event zo inrichten dat we de corona regels goed kunnen respecteren

In 2018 zijn we begonnen met het eerste ACCL Fellowship Diner en dit werd erg gewaardeerd door de deelnemende leiders. We willen van dit diner een jaarlijks evenement te maken, waar leiders van kerken en christelijke organisaties uit alle achtergronden, netwerken en culturen elkaar kunnen ontmoeten. Dit jaar is het programma als volgt:

Programma

17:00 -17:30 inloop / registratie
17:50  welkom en introductie van het programma
18:00 – 19:30 diner / persoonlijke interactie aan de tafels
19:30 -20:45

 • een korte samenvatting van de ACCL Amsterdam city Summit, acties en toekomstige stappen
 • enkele updates van nieuws in kerken, bewegingen en bedieningen in Amsterdam
 • uitwisseling van interactie en gebed

20:45 -21:30 tijd voor netwerken en ontmoeting
21:30 einde van het event

Locatie

Het diner wordt georganiseerd in de Dominion Center Ellermanstraat 30 Amsterdam, 1114 AK (goede verbindingen met het openbaar vervoer).

Wie is uitgenodigd

Het diner is voor predikanten/voorgangers van kerken in Amsterdam en voor leiders die een christelijke organisatie of bediening leiden, met een visie om Amsterdam te bereiken en te dienen, geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus. Wij verwelkomen max. 2 voorgangers / leiders per organisatie en hun echtgenoten

Kosten

Het diner wordt u gratis aangeboden als u zich vóór xxxxxxxx registreert – u kunt het onderstaande formulier gebruiken. We zullen tijdens het evenement de mogelijkheid bieden om een vrijwillige financiële bijdrage aan het evenement te leveren. Als uw kerk of organisatie bereid is het evenement te sponsoren, neem dan contact met ons op voor informatie. We zien ernaar uit u te ontmoeten op  xxxxx.

Het ACCL team


REGISTRATION

De registratie wordt weer geopend zodra een nieuwe datum is vastgesteld.

 

 

 

City wide payer event Amsterdam, May 28

Intro

We are going through a special time. Over the course of several weeks, life has changed dramatically around the world and we must fight for health and make great sacrifices that magnify vulnerabilities and wreak havoc on the economy. This shakes us as humanity on its foundations and requires reflection and rearrangement of priorities.

The crisis also has a major effect on the church – body of Christ in our city. It is not possible to come together in a church building the way we were used to for centuries, as do many other activities and ministries cannot operate in the usual way.

Prayer as a priority

One of the elements that may come out stronger than ever is prayer. Crisis teaches us to pray more, for our own concerns, fears, and vulnerabilities, but also for society, the cry comes from our hearts: Lord HELP, have mercy, deliver us …

In addition to the impulse of prayer for ourselves in crises, there is the realization that we as children of God fulfill a priestly role for the world, which is clearly a Biblical mission and which makes a difference in the city/environment in which we live.

1 Tim 2: 1-2 (NIV) First of all, I ask that all people be prayed for, that supplications, intercessions and thanksgiving be said for them. Pray for all kings and authorities, so that we can live quietly and undisturbed, in all piety and dignity.

2 Chronicles 7:14 (NIV) “and then when my people, the people that belong to me, bow their heads, prayerfully seek my presence and return from their wanderings, then I will hear it from heaven, forgive its sins and land healed. “

Unity as a priority

The side effect of a crisis like this makes it clear to us that we need each other. Walls that separate people, churches, organizations, descent, etc. are lost. We need each other.
What will be the effect of this crisis brings us together as a Church in Amsterdam in all our diversity for the good of the city and the honor of our God?

That is why we invite you, your church/congregation with all your members to participate in a city-wide virtual prayer moment on May 28, 2020 at 19:30 – 20:30.

What does it mean?

The proposal is to have a virtual time of prayer in which representatives of the full breadth of the churches/congregations in Amsterdam who have a short contribution in the form of a prayer for an aspect that is relevant to this time. These representatives are visible on the screen so that all members of the churches/congregations can log in and watch, listen, and pray can feel representate – without this being visible or audible online themselves.

We do this by organizing a ZOOM Webinar with possible lifestreaming via Facebook, where anyone who wants to can log in / watch and listen. Because representatives of all currents from the Church and networks participate, anyone who listens can find one or more individuals they know and identify with. At the same time, the entire Church is introduced to the diversity and breadth of the entire church in Amsterdam. We stand shoulder to shoulder together because of our faith in Christ and because of His mercy for the city.

Perhaps this is the most tangible expression of the entire Church in the entire city

What does the program look like?

We will make a roadmap with an introduction, a series of themes/prayer topics, and a conclusion that can be further elaborated together with representatives of churches. Each part is assigned to a representative of participating in church movements/networks.

We will also make a guideline for the participating representatives that guarantees both individuality and care for the other as much as possible. We need carefulness in our expression because it is a widely viewed expression intended as a blessing and encouragement to all.

This is ours together!

This initiative was born in a meeting of the ACCL, but it is in the hands of us together – Church in Amsterdam-. Our challenge to each other: do you participate? Everyone is needed.

THE WHOLE CHURCH PRAYS FOR THE WHOLE CITY…

This is the request …

We want to ask from all denominations, churches and Christian networks in Amsterdam

 • Register your church/municipality/network to participate – by email (info@accl.amsterdam), WhatsApp (0622197113) or via the website
 • Indicate who you prefer to represent as a representative of your movement as a representative in this prayer meeting (maybe yourself or someone else)
 • Pass the invitation (we will send a flyer (paper and electronic)
 • Zoom/lifestreaming suggestions and support also welcome translators in Spanish and English
 • Pass on possible prayer points.

REGISTRATION FORM:

Virtueel stadsbreed gebedsmoment Amsterdam 28 mei 2020 / Virtual city wide prayer event Amsterdam May 28.
Dank voor u opgave / Thanks for your registration.

Stadsbreed gebedsmoment Amsterdam 28 Mei 2020

Intro              

We gaan door een bijzondere tijd. In de loop van enkele weken is het leven wereldwijd drastisch veranderd en moeten we vechten voor gezondheid, en grote offers brengen die kwetsbaarheden uitvergroot en grote economische schade brengt. Dit schudt ons als mensheid op onze fundamenten en vraagt voor bezinning en herschikking van prioriteiten.

Ook op de kerk – lichaam van Christus in onze stad – heeft de crisis een groot effect. Samenkomen in een kerkgebouw zoals we dat eeuwen gewend waren, is niet mogelijk evenals vele andere activiteiten en bedieningen.

Gebed als prioriteit

Eén van de elementen die misschien sterker dan ooit naar voren komt is gebed. Crisis leert ons meer bidden, voor onze eigen zorgen, angsten en kwetsbaarheden, maar ook voor de samenleving, uit ons hart komt de roep: Heer HELP, ontferm U, verlos ons…

Naast de impuls van gebed in crises is er het besef dat wij als kinderen van God een priester rol voor de wereld vervullen, die duidelijk een Bijbelse opdracht is en die het verschil maakt in de stad / omgeving waarin we leven.

1 Tim 2:1-2 (NBV) Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid.

2 Kronieken 7:14 (NBV) “en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.”

Eenheid als prioriteit

Een crisis als deze heeft als neveneffect dat het ons duidelijk maakt dat we elkaar nodig hebben. Muren die scheiding maken vervallen tussen mensen, kerken, organisaties, afkomst etc. We hebben elkaar nodig.
Wat zal het effect zijn als deze crisis ons als Kerk in Amsterdam in al onze diversiteit samenbrengt ten behoeve van het welzijn van de stad en de eer van onze God? 

Daarom nodigen wij u, uw kerk /gemeente met al uw leden uit om mee te doen met een stadsbreed virtueel gebedsmoment op 28 mei 2020 om 19:30 – 20:30 uur

Wat houdt het in?

Het voorstel is om een virtuele tijd van gebed te houden waarbij vertegenwoordigers van de volle breedte van de kerken / gemeenten in Amsterdam een korte bijdrage hebben in de vorm van een gebed voor een aspect dat relevant is voor deze tijd. Deze vertegenwoordigers zijn opdat moment zichtbaar in beeld, terwijl alle leden van de kerken / gemeenten kunnen inloggen en meekijken, luisteren en bidden – zonder dat dit zichtbaar of hoorbaar is online.

We doen dit door het organiseren een ZOOM Webinar met eventuele life streaming via facebook, waar iedereen die dat wil op kan inloggen / meekijken en luisteren. Omdat er vertegenwoordigers van alle stromingen uit de kerk en netwerken meedoen, kan iedereen die mee luistert een of meerdere personen vinden die zij kennen en waar zij zich mee kunnen identificeren. Tegelijkertijd maakt de hele Kerk kennis met de verscheidenheid en de breedte van de hele kerk in Amsterdam. We staan samen schouder aan schouder vanwege ons geloof in Christus en vanwege Zijn barmhartigheid voor de stad.

Misschien is dit wel de meest concrete expressie van de hele Kerk in de hele stad

Hoe ziet het programma eruit?

We zullen een draaiboek maken met een introductie, een serie thema’s / gebedsonderwerpen en een afsluiting die samen met vertegenwoordigers van kerken verder ingevuld kan worden. Ieder onderdeel wordt toegewezen aan een vertegenwoordiger van deelnemende kerkelijk stromingen / netwerken.

Ook zullen we een richtlijn maken voor de deelnemende vertegenwoordigers die zowel de eigenheid als zorgvuldigheid voor de ander zoveel mogelijk waarborgt. We hebben zorgvuldigheid in onze uitdrukking nodig omdat het een breed bekeken expressie is die bedoeld is als zegen en bemoediging voor iedereen.

Dit is van ons samen!

Dit initiatief is geboren in een bijeenkomst van de ACCL, maar het is in de handen van ons samen – Kerk in Amsterdam-. Onze uitdaging aan elkaar: doe je mee? Iedereen is nodig.

DE HELE KERK BIDT VOOR DE HELE STAD…

Dit is de oproep…

Vanuit alle denominaties, kerken en christelijke netwerken in Amsterdam willen we vragen om

 • Uw kerk /gemeente / netwerk aan te melden om mee te doen – door email (info@accl.amsterdam) , WhatsApp (0622197113) of via de website
 • Geef aan wie u als vertegenwoordiger van uw stroming het liefst ziet als vertegenwoordiger in deze gebedsmeeting (mag uzelf zijn of een ander)
 • Geef de oproep door (we sturen een flyer (papier en elektronisch)
 • Suggesties – en ondersteuning op gebied van Zoom / life-streaming welkom ook vertalers in Spaans en Engels
 • Geef mogelijke gebedspunten door.

OPGAVE FORMULIER:

Virtueel stadsbreed gebedsmoment Amsterdam 28 mei 2020 / Virtual city wide prayer event Amsterdam May 28.
Dank voor u opgave / Thanks for your registration.

Lifework Leadership training program in Amsterdam

Equipping professionals and entrepreneurs for influence in the city / society

To make the blessing of God’s Kingdom tangible and available in the nooks and crannies of society, it is vital that leaders of influence are equipped and encouraged to play an important role in this.

That is why ACCL offers from September 2020 a unique training for entrepreneurs and professionals, aimed at integrating calling, faith, and work. It is intended for entrepreneurs and business professionals who desire to use their gifts, talents, and influence to the glory of God and to be used for the impact of the Kingdom of God in society/city. This program facilitates a 9-month process of development in understanding the personal purpose/calling and mission and how to translate it into all aspects of life, including work/business and in the vision for their city.

Lifework Leadership was developed in the US and has long proven itself as a life-changing training for leaders in society. The City Changers movement has rolled out the program internationally and is working with Urban Life and ACCL to offer this now in Amsterdam.

During the training, leadership principles and inspiration are taken from the life of Jesus and that of the apostle Paul. Case studies are also discussed and speakers from the Netherlands and abroad share their own lives and experience.

One of the most powerful parts of this training is meeting with a cohort of like-minded Christian social leaders and entrepreneurs along with a number of church leaders, interacting and sharing. This creates lasting friendships and builds a tight network of leaders of influence and vision for the city.

For more information see the Lifework leadership Amsterdam website

Or write an email to p.brinksma@gmail.com

Lifework Leadership trainings programma in Amsterdam

Toerusten van professionals en ondernemers voor invloed in van stad / maatschappij

Om de zegen van Gods Koninkrijk tastbaar en beschikbaar te maken in de haarvaten van de maatschappij is het van groot belang dat leiders van invloed toegerust en bemoedigd te worden om hier een belangrijke rol in te vervullen.

Daarom biedt ACCL vanaf september 2020 een unieke training aan voor ondernemers en professionals, gericht op het integreren van roeping, geloof en werk. Het is bedoeld voor ondernemers en zakelijke professionals die er naar verlangen om hun gaven, talenten en hun invloed in te zetten tot eer van God en om gebruikt te worden t.b.v. de uitwerking van het Koninkrijk van God in de maatschappij / stad. Dit programma faciliteert een 9 maanden durend proces van ontwikkeling in het verstaan van de persoonlijke roeping en missie en hoe dit te vertalen in alle aspecten van het leven, inclusief werk / onderneming.

Lifework Leadership is ontwikkeld in de US en heeft zich al jaren lang bewezen als levensveranderende training voor leiders in de maatschappij.  De City Changers beweging heeft het programma internationaal uitgerold en werkt met Urban Life en ACCL samen om dit in Amsterdam aan te bieden.

Tijdens de training worden leiderschapsprincipes en inspiratie gehaald uit het leven van Jezus en uit dat van de apostel Paulus. Ook worden case studies besproken en delen sprekers uit Nederland en daarbuiten uit hun eigen leven en ervaring.

Een van de meest krachtige onderdelen van deze training is het optrekken met een cohort van gelijkgestemde christelijke maatschappelijke leiders en ondernemers samen met een aantal kerkleiders, met elkaar optrekken en delen. Hierdoor ontstaan duurzame vriendschappen een hecht netwerk van leiders van invloed en visie voor de stad wordt gebouwd.

Voor meer informatie zie de Lifework leadership Amsterdam website

Of schrijf een email aan p.brinksma@gmail.com