Intro              

We gaan door een bijzondere tijd. In de loop van enkele weken is het leven wereldwijd drastisch veranderd en moeten we vechten voor gezondheid, en grote offers brengen die kwetsbaarheden uitvergroot en grote economische schade brengt. Dit schudt ons als mensheid op onze fundamenten en vraagt voor bezinning en herschikking van prioriteiten.

Ook op de kerk – lichaam van Christus in onze stad – heeft de crisis een groot effect. Samenkomen in een kerkgebouw zoals we dat eeuwen gewend waren, is niet mogelijk evenals vele andere activiteiten en bedieningen.

Gebed als prioriteit

Eén van de elementen die misschien sterker dan ooit naar voren komt is gebed. Crisis leert ons meer bidden, voor onze eigen zorgen, angsten en kwetsbaarheden, maar ook voor de samenleving, uit ons hart komt de roep: Heer HELP, ontferm U, verlos ons…

Naast de impuls van gebed in crises is er het besef dat wij als kinderen van God een priester rol voor de wereld vervullen, die duidelijk een Bijbelse opdracht is en die het verschil maakt in de stad / omgeving waarin we leven.

1 Tim 2:1-2 (NBV) Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid.

2 Kronieken 7:14 (NBV) “en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.”

Eenheid als prioriteit

Een crisis als deze heeft als neveneffect dat het ons duidelijk maakt dat we elkaar nodig hebben. Muren die scheiding maken vervallen tussen mensen, kerken, organisaties, afkomst etc. We hebben elkaar nodig.
Wat zal het effect zijn als deze crisis ons als Kerk in Amsterdam in al onze diversiteit samenbrengt ten behoeve van het welzijn van de stad en de eer van onze God? 

Daarom nodigen wij u, uw kerk /gemeente met al uw leden uit om mee te doen met een stadsbreed virtueel gebedsmoment op 28 mei 2020 om 19:30 – 20:30 uur

Wat houdt het in?

Het voorstel is om een virtuele tijd van gebed te houden waarbij vertegenwoordigers van de volle breedte van de kerken / gemeenten in Amsterdam een korte bijdrage hebben in de vorm van een gebed voor een aspect dat relevant is voor deze tijd. Deze vertegenwoordigers zijn opdat moment zichtbaar in beeld, terwijl alle leden van de kerken / gemeenten kunnen inloggen en meekijken, luisteren en bidden – zonder dat dit zichtbaar of hoorbaar is online.

We doen dit door het organiseren een ZOOM Webinar met eventuele life streaming via facebook, waar iedereen die dat wil op kan inloggen / meekijken en luisteren. Omdat er vertegenwoordigers van alle stromingen uit de kerk en netwerken meedoen, kan iedereen die mee luistert een of meerdere personen vinden die zij kennen en waar zij zich mee kunnen identificeren. Tegelijkertijd maakt de hele Kerk kennis met de verscheidenheid en de breedte van de hele kerk in Amsterdam. We staan samen schouder aan schouder vanwege ons geloof in Christus en vanwege Zijn barmhartigheid voor de stad.

Misschien is dit wel de meest concrete expressie van de hele Kerk in de hele stad

Hoe ziet het programma eruit?

We zullen een draaiboek maken met een introductie, een serie thema’s / gebedsonderwerpen en een afsluiting die samen met vertegenwoordigers van kerken verder ingevuld kan worden. Ieder onderdeel wordt toegewezen aan een vertegenwoordiger van deelnemende kerkelijk stromingen / netwerken.

Ook zullen we een richtlijn maken voor de deelnemende vertegenwoordigers die zowel de eigenheid als zorgvuldigheid voor de ander zoveel mogelijk waarborgt. We hebben zorgvuldigheid in onze uitdrukking nodig omdat het een breed bekeken expressie is die bedoeld is als zegen en bemoediging voor iedereen.

Dit is van ons samen!

Dit initiatief is geboren in een bijeenkomst van de ACCL, maar het is in de handen van ons samen – Kerk in Amsterdam-. Onze uitdaging aan elkaar: doe je mee? Iedereen is nodig.

DE HELE KERK BIDT VOOR DE HELE STAD…

Dit is de oproep…

Vanuit alle denominaties, kerken en christelijke netwerken in Amsterdam willen we vragen om

  • Uw kerk /gemeente / netwerk aan te melden om mee te doen – door email (info@accl.amsterdam) , WhatsApp (0622197113) of via de website
  • Geef aan wie u als vertegenwoordiger van uw stroming het liefst ziet als vertegenwoordiger in deze gebedsmeeting (mag uzelf zijn of een ander)
  • Geef de oproep door (we sturen een flyer (papier en elektronisch)
  • Suggesties – en ondersteuning op gebied van Zoom / life-streaming welkom ook vertalers in Spaans en Engels
  • Geef mogelijke gebedspunten door.

OPGAVE FORMULIER: